Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Przychody w walutach obcych

06.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Przychody w walutach

Przeliczanie na złote

Zasady wolnorynkowe pozwalają zawierać umowy zarówno z kontrahentami krajowymi, jak i zagranicznymi w walucie obcej. Dla celów podatkowych umowy takie muszą zostać przeliczone na złotówki. Stąd istotne jest ustalenie kursu, który musi być stosowany przez dany podmiot dla przeliczania kwot przychodów. Podatnicy mogą bowiem dokonywać:

 • umownego ustalenia kursu przeliczeniowego (np. zapis w umowie: przeliczamy każdą płatność na złote według kursu 4,0 zł za każde euro – płatność następuje w złotych polskich) – w takim wypadku nie dochodzi do rozliczeń przychodów w walucie obcej i dla celów podatkowych przyjmuje się zastosowane wartości w złotych,
 • ustalać wartość umowy w złotych, a płatności dokonywać w walucie obcej (np. umowa opiewa na 1000 zł, przeliczane dla celów zapłaty po kursie 4,0 zł za euro i płatność następuje w walucie) – wówczas należy przeliczać kurs waluty – według zasad ustawowych a nie umownych,
 • umowa oraz płatność może opiewać na rozliczenia walutowe – również zastosowanie znajdą zasady przeliczania waluty obcej na złote.

Rozliczanie przychodów w walutach obcych odbywa się niezależnie dla celów podatku PIT, CIT i VAT oraz dla prowadzących pełną rachunkowość.

PIT

Przychody dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych przelicza się według kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu roboczym poprzedzającym bezpośrednio dzień uzyskania przychodu.


CIT

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.


Rachunkowość

Wartości ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

 • faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
 • średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.


VAT

W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, ale:

 • w podatnik ma prawo wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.
 • w przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi.
 • w przypadku usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021) kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej mogą być przeliczane na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów,
 • kwoty wyrażone w euro wykazywane na fakturze wystawianej przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dokumentującej świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, przelicza się na złote według średniego miesięcznego krzyżowego kursu zamknięcia obliczonego przez Grupę Reutera na podstawie dziennego kursu kupna euro z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wykonano usługę.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 06-11-2017
 • data modyfikacji: 06-11-2017