Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Różnice kursowe a przychody z działalności - przeliczanie kursów

08.10.2012 10:00 (aktualizacja: )

Przychody w walutach

Różnice kursowe a przychody z działalności

Podatnicy uzyskujący przychody i koszty w walutach obcych muszą z tytułu takich rozliczeń ustalać i księgować dodatnie różnice kursowe. Dodatnie różnice kursowe wpływają wyłącznie na wartość przychodów – zwiększając ich wartość. Nie wpływają natomiast na wartość kosztów.

Wyceny przychodów i kosztów a w konsekwencji ustalenie różnic kursowych dokonują inaczej podmioty prowadzące uproszczoną księgowość, a inaczej – prowadzący księgi rachunkowe. Ci drudzy muszą w polityce rachunkowości odnieść się do tego, jaką metodę rozliczania różnic kursowych stosują. Prowadzący księgowość uproszczoną oraz prowadzący pełną księgowość po dokonaniu takiego wyboru w polityce rachunkowości – stosują zasady wskazane poniżej.

Uwaga !

Przychody w walucie obcej mogą wpłynąć zarówno na księgowanie kwot przychodów, jak również na wartość wykazywanych w księgach kosztów podatkowych. Jest to związane z tym, że powstać mogą dodatnie lub ujemne różnice kursowe – które wpływają odpowiednio na wartość przychodów (dodatnie różnice kursowe) lub na wartość kosztów (różnice ujemne). Nigdy różnice kursowe nie będą natomiast obniżały kwot przychodów lub obniżały wartości wykazanych kosztów.

Możliwe jest, że ponoszone koszty, rozliczane w walucie obcej, wpłyną na wartość dodatnich różnic kursowych, a w konsekwencji – podwyższą wartość uzyskiwanych przychodów.

Dodatnie różnice kursowe powstają w przypadku, gdy wartość:

  • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
  • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
  • otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
  • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
  • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Przy przeliczeniach uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Średnim kursem Narodowego Banku Polskiego jest kurs tego banku z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Jeżeli faktycznie zastosowany kurs waluty, jest wyższy lub niższy odpowiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona o 5% wartość kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty, organ podatkowy może wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty. W razie niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy określi ten kurs opierając się na kursach walut ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

Za koszt poniesiony uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzień zapłaty - dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności.

Podatnicy wyznaczają kolejność wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej, według przyjętej metody stosowanej w rachunkowości, której nie mogą zmieniać w trakcie roku podatkowego.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 08-10-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015