PIT-38/PIT-8C - Podatek giełdowy - Podatek kapitałowy - Spółki i akcje - podatki w praktyce

17.05.2011 10:00 (aktualizacja: )

Podatek giełdowy

Co to jest PIT-8C?

PIT-8C to informacja przesyłana od płatnika podatku do inwestora, który na jego podstawie ma obowiązek z końcem roku wypełnić deklarację podatkową. PIT-8C obejmuje wyłącznie te inwestycje, w których podatku nie pobiera się w sposób ryczałtowy.

Ostateczny termin przekazania PIT-8C upływa z końcem lutego roku następującego bezpośrednio po roku, którego informacja dotyczy. Przekazanie informacji do końca lutego oznacza nie tylko wysłanie jej przez płatnika listem poleconym, ale również możliwość zapoznania się z jej treścią przez podatnika przed końcem miesiąca.

W PIT-8C płatnik wyszczególni:

 • przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • przychody z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
 • przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
 • przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
 • przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Gdy nie otrzymałem PIT-8C

Podstawowa zasada, której należy się trzymać brzmi - brak PIT-8C nie znaczy jeszcze, że nie należy się rozliczyć.

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy płatnik faktycznie miał obowiązek wystawić PIT-8C, czy nasze przychody nie są opodatkowane ryczałtowo, zatem bez konieczności wystawiania takiej informacji. Jeśli wystąpi ryczałt (patrz dział „kiedy bez PIT-8C”) - podatek będzie pobrany, ale deklaracji sporządzać nie trzeba.

Jeśli jednak informacja powinna być wystawiona, należy skontaktować się z płatnikiem i ustalić, czy wystawił ją, w jakim terminie i czy jest szansa, by została przekazana do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego informacja dotyczy.

Ostateczny termin przekazania PIT-8C upływa z końcem lutego. Przekazanie deklaracji oznacza nie tyle wysłanie jej przez płatnika listem poleconym, co możliwość zapoznania się z jej treścią przez podatnika przed końcem lutego.

W przypadku, gdy płatnik twierdzi, że informacja została przesłana, należy zweryfikować, czy wysyłka odbyła się na właściwy adres. Jeśli i w tym przypadku okaże się, że jest on prawidłowy, warto poczekać jeszcze kilka dni marca, może się bowiem okazać, że przesyłka pocztowa tym razem akurat trwa dłużej niż zwykle.

Jeżeli i to nie pomoże – należy zgodnie z posiadanymi informacjami sporządzić PIT-38 i złożyć go terminowo (przy czym warto dołączyć pisemną informację, że PIT-8C nie dotarł do podatnika i sporządzał on deklarację na podstawie posiadanych danych). Takie pismo zwróci uwagę urzędu skarbowego na prawidłowe obliczenie podatku, lecz nie wpłynie na ewentualne zawieszenie konieczności zapłaty odsetek za zwłokę.

Kiedy bez PIT-8C

W części przypadków podatek płaci się w formie zryczałtowanej, od uzyskanego przychodu lub dochodu - podatek pobiera bezpośrednio płatnik, nie wystawia wówczas PIT-8C. Ryczałtowego poboru podatku dokonuje się w przypadkach przychodu z:

 • z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
 • z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
 • z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;
 • z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
 • od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;
 • od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, z wyjątkiem wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 59;
 • od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu;
 • z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;
 • od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego współmałżonka;
 • od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie;
 • od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych;
 • od kwot wypłaty gwarantowanej po śmierci uprawnionego do dożywotniej emerytury kapitałowej w rozumieniu ustawy o emeryturach kapitałowych.

Podatek ryczałtowy, deklaracja

PIT-8C jest podstawą rozliczenia rocznego podatku kapitałowego, dokonywanego na druku PIT-38. W przypadku, gdy podatek pobierany jest ryczałtowo - PIT-8C jest zbędny, podobnie jak roczne rozliczenie podatku.

Podatek z tytułu zysków z udziału w osobach prawnych ujmowany jest jedynie w deklaracjach IFT, doręczanych nierezydentom. W pozostałym zakresie ryczałtowy podatek trafia jedynie na konto urzędu skarbowego - do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku. Nie przekazuje się deklaracji PIT-8C. W takim przypadku płatnik przekazuje jedynie PIT-8AR do urzędu skarbowego. Ma na to czas do końća stycznia roku następującego po danym roku podatkowym.

W przypadku udziału w zyskach osób prawnych i przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego płatnicy pobierają zryczałtowany podatek dochodowyw terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały dotyczącej podwyższenia funduszu udziałowego.

Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, umarzanych albo wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych w tych funduszach lub w inny sposób unicestwianych tytułów udziału w funduszach kapitałowych, dla celów ujęcia w PIT-8C przyjmuje się, że kolejno są to odpowiednio jednostki, certyfikaty lub tytuły począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO). Zasadę tę stosuje się odrębnie dla każdego rachunku inwestycyjnego (odpowiednio tę samą zasadę stosuje się do innych papierów wartościowych).