Aport do spółki osobowej - Podatek giełdowy - Podatek kapitałowy - Spółki i akcje - podatki w praktyce

19.05.2011 10:00 (aktualizacja: )

Podatek giełdowy

Aport do spółki osobowej

Generalną zasadą jest, że nie rozlicza się przychodów z tytułu objęcia za aport (wkład niepieniężny) udziałów nabytych w spółce osobowej - jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, a także w spółce cywilnej.

Jeżeli jednak to przedsiębiorca dokonuje wniesienia do spółki osobowej lub cywilnej aportu swojego przedsiębiorstwa lub części tego przedsiębiorstwa albo poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa, powinien takie przekazanie swojego majątku przedsiębiorstwa uznać za jego odpłatne zbycie. Jednakże przychód uzyskany w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, w świetle art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o PIT, będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorca przychodu zatem nie wykaże, będzie on zwolniony z opodatkowania (podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 21.01.2011, sygn. akt IBPBI/1/415-1074/10/SK).

Uwaga !

Przychód z tytułu udziału w spółce nieposiadającej osobowości prawnej (zatem innej niż sp. z o.o. i akcyjna) wystąpi natomiast w chwili wystąpienia ze spółki lub jej likwidacji.

Rozliczenie przychodów uzyskanych z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej

Wystąpienie ze spółki może wiązać się z uzyskaniem majątku (wartości niepieniężnych, np. samochód, laptop) lub też uzyskaniem określonego świadczenia pieniężnego (zwrot wkładu, wypłata pieniędzy pozostałych na dzień wystąpienia).

Dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

Do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce (czyli w części „zysku ze spółki”).

W pozostałym zakresie dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

W przypadku otrzymania świadczenia niepieniężnego w związku z wystąpieniem ze spółki przychodu nie ujawnia się już w chwili uzyskania składników majątku przekazanych na rzecz podatnika. Przychodem są kwoty uzyskane z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Przychodów tych nie rozlicza się, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Jeżeli zbycie nastąpi przed upływem tego okresu, to dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku (np. wyposażenie, maszyny) otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; W takim przypadku do kosztów zalicza się:

  • wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki - lub po wystąpieniu ze spółki - przez podatnika;
  • wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki lub po wystąpieniu ze spółki - przez podatnika.

Rozliczenie przychodów uzyskanych w związku z likwidacją spółki osobowej

Za przychód nie uważa się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

W przypadku otrzymania w związku z likwidacją majątku spółki (maszyn, wyposażenia) dochodem ze zbycia składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; W takim przypadku do kosztów zalicza się:

  • wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki - lub po wystąpieniu ze spółki - przez podatnika;
  • wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki lub po wystąpieniu ze spółki - przez podatnika.

Co istotne, w przypadku otrzymania świadczenia niepieniężnego (czyli maszyn, środków trwałych itp.) w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną przychodu nie ujawnia się już w chwili uzyskania składników majątku przekazanych na rzecz podatnika. Przychodem są kwoty uzyskane z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki. Przychodów tych nie rozlicza się, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.