Od przychodu bez kosztów - Podatek giełdowy - Podatek kapitałowy - Spółki i akcje - podatki w praktyce

16.05.2011 10:00 (aktualizacja: )

Podatek giełdowy

Od przychodu (bez kosztów)?

Niestety, nie jest tak, że wszystkie przychody z kapitałów pieniężnych da się obniżyć o koszty uzyskania przychodów. Podatek pobiera się od podstawy bez pomniejszania jej o koszty uzyskania w przypadku przychodów:

 • z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
 • z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
 • z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;
 • z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (wśród nich jest również sprzedaż udziałów spółce celem ich umorzenia);
 • od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, z wyjątkiem wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 59 ustawy o PIT;
 • z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;
 • od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego współmałżonka.

W powyższych przypadkach mamy jednak do czynienia z wyjątkami, gdzie:

 • dochodem z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym członka pracowniczego funduszu emerytalnego do aktywów tego funduszu jest różnica pomiędzy wartością tych akcji w dniu przeniesienia, wycenionych według zasad wyceny aktywów funduszy emerytalnych, a kosztem nabycia tych akcji.
 • dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Wreszcie w przypadku:

 • dochodu z umorzenia udziałów (akcji),
 • dochodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochodu przeznaczonego na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochodu stanowiącego równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej

- dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (wystąpić mogą koszty).