Limity WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Redakcja PIT.pl

Limity WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

2008-2023

Kwota zwolnienia – ustawaKwota zwolnienia w złObowiązuje od
50 000 zł50 000 zł01.01.2008 r.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje w przypadku, gdy dotyczy niektórych towarów nabywanych przez niektórych podatników w niewielkim rozmiarze. Jest to zwolnienie podmiotowe niezależne od zwolnienia podmiotowego – limitu przejścia na VAT.

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535):

Art. 10 ust 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy:

1) dotyczy towarów, do których miałyby odpowiednio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach;

2) dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez:

a) rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,

b) podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,

c) podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, d) osoby prawne, które nie są podatnikami

– jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł;

WNT i WDT