Podatek od korepetycji - Podatki w praktyce

16.11.2005 10:00 (aktualizacja: )

Nauczyciele - korepetycje

Działalność pozaszkolna (typowa umowa o pracę czy to na podstawie Karty Nauczyciela czy umowy o pracę zawartej z powołaniem się na ustawę - kodeks pracy) nauczycieli może skupiać się co najmniej na kilku czynnościach.

Przede wszystkim w godzinach pozalekcyjnych nauczyciel ma możliwość udzielać korepetycji, jak również oferować pomoc w odrabianiu zadań domowych. Nauczyciele mają możliwość również zakładać niepubliczne centra edukacyjne (np. językowe, doszkalające, prowadzące szkolenia specjalistyczne). Możliwe jest również dorabianie poprzez sprzedaż podręczników szkolnych dla dzieci – własnego autorstwa (skrypt, książka) lub na zasadzie pośrednictwa w handlu wydawnictwami edukacyjnymi.

Nauczanie po godzinach pracy – korepetycje

Nauczyciel musi wybrać samodzielnie, czy rozpoczyna prowadzić:

  • Samodzielną działalność gospodarczą czy
  • Wykonuje działalność wykonywaną osobiście (działalność edukacyjna, oświatowa).

Podatnik sam może zdecydować o formie opodatkowania, czy prowadzić będzie ją jako działalność edukacyjną wykonywaną osobiście, czy jako działalność gospodarczą.

Gdyby zdecydował się zatrudniać osoby udzielające korepetycji – pierwsza z form staje się niedopuszczalna.

Działalności wykonywanej osobiście nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, czy rejestrować w urzędzie miasta. Działalność taka korzysta również ze zwolnienia z podatku VAT, niezależnie od wartości występującego obrotu (zwolnienie przedmiotowe z art. 43 ust. 1 pkt (zwolnione są usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli). Podatnik zobowiązany jest wyłącznie wystawiać na żądanie nabywcy fakturę (odpowiednik dawnego rachunku uproszczonego).

Działalność wykonywana osobiście nie wymaga prowadzenia księgowości, nie pozwala natomiast na wybór innej formy opodatkowania niż skala podatkowa (18,32%). Nie ma obowiązku dodatkowego ubezpieczenia się, opłacania składek ZUS lub zdrowotnych. Podatnik rozlicza koszty uzyskania według ryczałtowej stawki 20% przychodu. Jeżeli faktycznie ponosi koszty wyższe niż 20% przychodu, podatnik na podstawie posiadanych dokumentów, ma prawo wykazać koszty wyższe niż standardowe 20% przychodów.

Może się zdarzyć sytuacja, w której podatnik dla celów ZUS i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej traktowany będzie jako prowadzący działalność, natomiast dla celów ustawy o podatku PIT – jako prowadzący działalność wykonywaną osobiście. Warto w takim przypadku wystąpić o interpretację indywidualna chroniącą zachowania podatnika przed ewentualnym błędem co do kwalifikowania jego przychodów do niewłaściwego źródła.

Jeżeli nauczyciel zdecydował się otworzyć działalność gospodarczą, ma on możliwość wyboru:

  • Opodatkowania według skali (18,32%),
  • Opodatkowania liniowego (19%),
  • Opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym (20% przychodu),
  • Opodatkowania kartą podatkową.

W przypadku karty podatkowej (najprostszej formy podatkowej, zobowiązującej do płacenia podatku bez obowiązku prowadzenia ewidencji) dopuszczalne jest wyłącznie prowadzenie jedynie działalności w zakresie usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny – za którą uznaje się pomoc w nauce polegającą głównie na odrabianiu (przygotowywaniu)z uczniem zadanych lekcji. W formie karty podatkowej nie można zatem rozliczać się w przypadku standardowej nauki języka, nauki do egzaminów czy pozaszkolnego zakresu przygotowań ucznia (lekcje baletu, tańca, sport, przygotowanie do egzaminów zawodowych, językowych, nauki do matury). Kartę podatkową opłaca się według następujących stawek:

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznieStawka 2014 r.

Do 48

4.80 zł za godzinę

Powyżej 48 do 96

230,40 zł + 10 zł za każdą godzinę ponad 48

Powyżej 96

710,40 zł (podatek niezależny od liczby godzin)

 

Sprzedaż książek

Podatnik prowadzący sprzedaż własnych skryptów, opracowań uzyskuje przychody opodatkowane jako działalność wykonywana osobiście. Może również rozliczać się z tego tytułu w ramach działalności gospodarczej.

W przypadku sprzedaży książek wydawnictwa, przychody uzyskuje on z reguły jako określoną kwotę roczną lub na zasadzie prowizji. Od warunków umowy zależeć będzie czy wydawnictwo pozostanie płatnikiem zaliczek na podatek (umowa zlecenie z nauczycielem) czy też rozliczać powinien się z nich samodzielnie (działalność gospodarcza). Możliwe jest również, że sprzedawca wynajmie od nauczyciela fragment miejsca, w którym wydawnictwo wystawiać będzie własne książki. Również w przypadku tego typu przychodów decydujący jest rodzaj zawartej umowy, która może stać się prywatnym najmem lub zawartą w ramach prowadzonej przez nauczyciela działalności gospodarczej.