Kto i jak powinien realizować obowiązek edukacji ekologicznej?

Gazeta Podatkowa

Wśród obowiązków obciążających przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach znajduje się również obowiązek prowadzenia tzw. publicznych kampanii edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Ustawodawca, zdając sobie sprawę, iż realizacja tego obowiązku nie dla wszystkich przedsiębiorców jest łatwa, umożliwia wpłacenie odpowiednich środków finansowych na ten cel lub przekazanie takiego obowiązku organizacji odzysku. Warto jednak rozważyć, czy nie prowadzić takich kampanii samodzielnie jako inwestycję w dobre imię firmy jako instytucji proekologicznej.

Kampanie ekologiczne producentów elektroniki...

Kampanie edukacyjne czy też konieczność ponoszenia z ich tytułu opłat to nie tylko obowiązek wprowadzających produkty w opakowaniach. Dotyczy on również wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny (m.in. producentów takiego sprzętu, ale też wprowadzających taki sprzęt na terytorium Polski z innego kraju UE). W ich przypadku takie kampanie mają na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wspomaganie osiągnięcia wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu. Obejmują one informowanie o możliwym wpływie zużytego sprzętu na środowisko i zdrowie ludzi oraz o prawidłowym postępowaniu ze zużytym sprzętem, w szczególności o metodach selektywnego zbierania, dostępnych systemach zwrotu oraz roli użytkowników sprzętu w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.

Źródło: shutterstock

Wprowadzający sprzęt, samodzielnie wykonując ten obowiązek, powinien przeznaczać na publiczne kampanie edukacyjne lub wnosić z tego tytułu opłatę w wysokości łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu. Wprowadzający sprzęt nie ma obowiązku prowadzenia kampanii, jeżeli wysokość środków obliczonych w ten sposób nie przekracza 100 zł w danym roku. Obowiązek w omawianym zakresie można również przenieść na organizację odzysku, zawierając z nią w tym zakresie stosowną umowę. Rozliczenie wykonania obowiązku następuje w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

...i wprowadzających baterie i akumulatory

Również wprowadzający baterie lub akumulatory (np. przedsiębiorcy dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej) są zobowiązani do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych. W ich przypadku powinny to być działania, których celem jest podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów. Ich kampanie powinny uwzględniać informowanie użytkowników końcowych w szczególności o:

 • możliwym wpływie substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na środowisko i zdrowie ludzi,
 • zaleceniu prowadzenia selektywnego zbierania,
 • dostępnych dla nich systemach zbierania i recyklingu,
 • ich roli w przyczynianiu się do recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Stawka opłaty na publiczne kampanie edukacyjne wynosi 0,03 zł za kilogram wprowadzonych do obrotu baterii lub akumulatorów. Opłata na publiczne kampanie edukacyjne stanowi iloczyn tej stawki oraz masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów w roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata, przez wprowadzającego baterie lub akumulatory. Przedsiębiorcy wykonujący obowiązek w tym zakresie powinni równowartość tej kwoty przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata, lub wnieść ją na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca. Jeżeli przedsiębiorca nie zdoła we własnym zakresie całkowicie wykonać tego obowiązku, wówczas możliwe jest przekazanie na konto urzędu marszałkowskiego pozostałej części środków brakujących do pokrycia pełnej wysokości opłaty na publiczne kampanie edukacyjne. Wprowadzający baterie lub akumulatory nie musi finansować publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli wysokość środków, które jest obowiązany przeznaczyć na taką kampanię, nie przekracza 10 zł w danym roku kalendarzowym.

Kampanie o odpadach opakowaniowych

Wprowadzający produkty w opakowaniach również jest zobowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Taki obowiązek wynika wprost z art. 19 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114).

Wprowadzającym produkty w opakowaniach są:

 • wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecili innemu przedsiębiorcy,
 • pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzający je do obrotu,
 • prowadzący:
  • jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach,
  • więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach.

Nie każdy przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach jest automatycznie zobowiązany do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych na rzecz społeczeństwa. Takiego obowiązku nie mają bowiem przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg (tj. 1.000 kg - 1 tona), pod warunkiem złożenia w terminie do dnia 15 marca dokumentów uprawniających do ubiegania się o pomoc de minimis.

W ramach publicznej kampanii edukacyjnej przedsiębiorca może podejmować każde działanie mające na celu poprawę stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych, w tym odpadów powstałych z toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych. Takie kampanie mogą być prowadzone w środkach masowego przekazu, poprzez rozdawanie/rozsyłanie ulotek i broszur informacyjnych, plakatów, organizację konkursów, konferencji oraz imprez o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Organizujesz lub płacisz

Na organizację publicznych kampanii edukacyjnych przedsiębiorca musi przeznaczyć określoną kwotę. Ustala się ją w wysokości co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia kampanii następuje na koniec roku kalendarzowego. Wartość opakowań przedsiębiorca musi ustalić samodzielnie. W przypadku braku możliwości ustalenia wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w drodze importu produktów w opakowaniach lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach, ich wartość netto ustala się na podstawie wartości netto podobnych pod względem zastosowania, wymiarów i masy opakowań tego samego rodzaju dostępnych na terytorium kraju. Jeśli wprowadzający nie prowadzi działań samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku, wówczas kwotę, którą powinien przeznaczyć na takie działania, wpłaca na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa (do dnia 31 grudnia danego roku).

Może pomoc organizacji odzysku?

Obowiązek prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej może być według wyboru wprowadzającego produkty w opakowaniach wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Tak przeniesiony obowiązek uznaje się za wykonany. Zawarcie odpowiedniej umowy powoduje przejście odpowiedzialności z tytułu obowiązków związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych z przedsiębiorcy na organizację. Organizacja odzysku ma możliwość przeprowadzenia profesjonalnej kampanii skierowanej do szerokiej grupy odbiorców na terenie całego kraju. Cenę, za jaką organizacja odzysku wykona tę usługę, określa umowa zawarta pomiędzy nią a przedsiębiorcą.

Propozycje kampanii ekologicznych organizacji odzysku w zakresie poprawy efektywności zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w zakresie właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi

»Konferencje Prawa Ochrony Środowiska, podczas których poruszane są zagadnienia dotyczące prawa ochrony środowiska w obszarach obsługiwanych przez organizacje odzysku (opakowania, baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady, emisja, ewidencja i sprawozdawczość).
»Działania wspomagające znakowanie obszarów gospodarowania odpadami oraz zasobami (woda/energia elektryczna) w firmie.
»Warsztaty edukacyjne w szkołach kierowane do uczniów szkół podstawowych. Warsztaty mają charakter prelekcji połączonej z emisją materiałów multimedialnych o recyklingu.
»Pikniki ekologiczne podczas imprez o charakterze masowym. Wiedza o odpadach przekazywana jest przez gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.

Kto i jak powinien realizować obowiązek edukacji ekologicznej


autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 2021-09-30

BDO obowiązki podmiotów wytwarzających odpady. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl