Ubezpieczenie OC księgowego i doradcy podatkowego

10.07.2014 10:00 (aktualizacja: )

Ubezpieczenie OC księgowego i doradcy podatkowego

Obowiązkiem osoby prowadzącej działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub doradztwa podatkowego jest zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Zakres odpowiedzialności biura lub doradcy reguluje umowa zawarta z klientem. Umowa przewidywać może odpowiedzialność na zasadzie winy lub ryzyka. W przypadku usług tego rodzaju należy przyjąć szczególną postać winy – ustalaną u osób zawodowo trudniących się daną dziedziną działania. Umowa szczegółowo powinna regulować zakres ponoszonego ryzyka ze strony doradcy / księgowego. Możliwe jest też umowne ograniczanie ryzyk ze strony tych przedsiębiorców.

W przypadku doradztwa podatkowego, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10 000 euro.

Natomiast w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, zależna jest od przedmiotu działalności przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz czynności doradztwa podatkowego i wynosi równowartość w złotych:

  • 15 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego;
  • 10 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • 5 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności doradztwa podatkowego.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC nie musi obejmować szkód (chociaż dopuszczalne jest oczywiście rozszerzanie umów również o taki zakres ochrony):

  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
  • wyrządzonych przez ubezpieczonego po utracie uprawnień do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności przed utratą tych uprawnień;
  • polegających na zapłacie kar umownych;
  • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.