Rodzaje uprawnień u doradcy i księgowego

10.07.2014 10:00 (aktualizacja: )

Doradca i księgowy bez certyfikatu: uprawnienia

Zasady zawodowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego od 10 sierpnia 2014 r. ulegają znaczącym modyfikacjom. W związku z deregulacją zawodów, rynek otwiera się na wykonywanie części czynności, które do tej pory stanowiły domenę podmiotów licencjonowanych.

Od tej daty dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, prowadzenia ewidencji i zestawień niezbędnych dla celów prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie już potrzebna licencja księgowego. Zniknie zatem wymóg posiadania wykształcenia kierunkowego ewentualnie legitymowania się zdanym egzaminem zawodowym i potwierdzania tego faktu licencją nadawaną przez Ministerstwo Finansów.

Pełna deregulacja nie objęła natomiast zawodu doradców podatkowych. Bez uprawnień – w oparciu o zdolność do czynności prawnych podmiotu, będzie można:

 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu doradztwa podatkowego niezbędne są zatem nadal w zakresie:

 • udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, do czego uprawnienie posiadają wyłącznie
  • osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych;
  • adwokaci i radcowie prawni;
  • biegli rewidenci.
 • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych powyżej, do czego uprawnieni są wyłącznie:
  • osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych;
  • adwokaci i radcowie prawni.

Oba rodzaje czynności wykonywać mogą również, ale wyłącznie przez doradców podatkowych, radców prawnych lub biegłych rewidentów zatrudnionych w tych podmiotach:

 • organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia lub izby gospodarcze, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków;
 • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, które spełniają łącznie następujące warunki:
  • większość członków zarządu stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym, większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach nadzoru przysługuje doradcom podatkowym,
  • w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne,
  • zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki.
Czynności prowadzone po wejściu w życie II ustawy deregulacyjnej
Rodzaj czynnościMożliwe na zlecenie bez certyfikatuPotrzebne uprawnienia

Prowadzenie KPiR

X

 

Fakturowanie

X

 

Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)

X

 

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, w tym uwzględniając zasady ustawy o rachunkowości, MSR, KSR, MSSF

X

 

Prowadzenie księgi rachunkowej – jednostki mikro (po wprowadzeniu nowelizacji w tym zakresie)

X

 

Samodzielne uwierzytelnienie udzielonego pełnomocnictwa

 

m.in. Doradca podatkowy

ZUS - Prowadzenie zgłoszeń, i wypełnianie deklaracji za pracowników i przedsiębiorcę, obliczanie składek

X

 

Praca – prowadzenie kart pracowniczych na zlecenie

X

 

PIT, NIP Wypełnianie deklaracji, pomoc przy wypełnianiu

X

 

VAT wypełnianie deklaracji, pomoc przy wypełnianiu, zgłoszenia

X

 

PCC, spadki, darowizny – wypełnianie deklaracji, pomoc przy wypełnianiu, zgłoszenia

X

 

ORD-IN – wniosek o interpretację indywidualną – wypełnianie, pomoc

X

 

Sporządzanie dokumentacji cen między pomiotami powiązanymi

X

 

Reprezentacja w sprawie przed organem administracji publicznej

 

m.in. doradca podatkowy

Występowanie w postępowaniu w trakcie kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej m.in. jako osoba wyznaczona do konkretnych czynności

X

 

Reprezentacja przez sądem – WSA, NSA

 

m.in. Doradca podatkowy

Sporządzanie sprawozdań finansowych (wszystkich jego elementów)

X

 

Prowadzenie ewidencji lub wykazów środków trwałych, wyposażenia

X

 

Prowadzenie polityki magazynowej

X

 

Kontrola rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego

 

biegły rewident

Sporządzanie opinii, porad i wyjaśnień w sprawach podatkowych i celnych

 

m.in. Doradca podatkowy

Prowadzenie i kontrola kilometrówek dla celów PIT, CIT lub VAT

X