Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

07.03.2012 10:00 (aktualizacja: )

Za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

Warunkiem uznania, że Wewnątrzwspólnotowa dostawa miała miejsce, jest to, by:

 • nabywcą towarów był:
 • podatnik VAT, lub podatnik podatku od wartości dodanej innego kraju wspólnoty, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
 • osoba prawna niebędąca podatnikiem,
 • dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatnik VAT (w przypadku sprzedaży która realizowana jest z przemieszczeniem między terytoriami).

Uwaga ! Nieodpłatne nabycie

Czynnością opodatkowaną jest wyłącznie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Oznacza to, że wszelkie nabycia nieodpłatne (również te zrównane na terytorium kraju z nabyciami odpłatnymi) należy uznać za czynności, które nie stanowią WNT.

Uwaga !

Nie jest konieczne, by dostawca posiadał siedzibę w kraju, z którego następuje transport towarów. Równie dobrze, dla wystąpienia WNT możliwe jest, by dostawca miał siedzibę w kraju siedziby nabywcy, a towary przesyłane były z innego kraju Wspólnoty.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

Uwaga !

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wystąpi niezależnie od tego, czy nabywca i dostawca przedstawią swój numer NIP-UE, zatem nie zależy od rejestracji dla celów wewnątrzwspólnotowych. Niemniej jednak podatnik posiadający taki numer, przy dokonywaniu transakcji WNT powinien posługiwać się tym numerem NIP-UE.

W przypadku nowych środków transportu spełnienie warunków wystąpi również w przypadku, gdy zarówno nabywca, jak i dostawca nie spełniają powyższych kryteriów (zatem np. dostawca nie jest podatnikiem VAT, lecz osobą fizyczną).

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

WNT wystąpi również, gdy ma miejsce przemieszczenie towarów przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego lub przez towarzyszący im personel cywilny z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, w przypadku gdy towary nie zostały przez nich nabyte zgodnie ze szczególnymi zasadami regulującymi opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej na krajowym rynku jednego z państw członkowskich dla sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego, jeżeli import tych towarów nie mógłby korzystać ze zwolnienia z VAT (na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT).


Czynności nie stanowiące WNT

Przemieszczenia towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w przypadku gdy:

 • towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 jest terytorium kraju, jeżeli towary te są przemieszczane przez tego podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz (gdy instalacji dokonuje nabywca lub przemieszcza towary – nie dojdzie do tej sytuacji);
 • przemieszczenie towarów następuje w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 • towary są przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie części transportu pasażerów, z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika lub na jego rzecz na pokładach tych pojazdów;
 • towary mają być przedmiotem czynności odpowiadającej eksportowi towarów dokonanej przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane na terytorium kraju,
 • towary mają być przedmiotem czynności odpowiadającej wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o VAT), dokonanej przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane na terytorium kraju;
 • towary mają być przedmiotem wykonanych na terytorium kraju na rzecz tego podatnika usług polegających na ich wycenie lub wykonaniu na nich prac, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną , z powrotem przemieszczone na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione;
 • towary mają być czasowo używane na terytorium kraju w celu świadczenia usług przez tego podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu;
 • towary mają być czasowo używane przez tego podatnika na terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, pod warunkiem że import takich towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju z uwagi na ich przywóz czasowy byłby zwolniony od cła;
 • przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, nie występuje w przypadku, gdy:

 • dotyczy towarów, do których miałyby odpowiednio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18 ustawy o VAT (dostawa statków, samolotów, towarów do wykorzystania na tych statkach lub samolotach, dostawa dla celów przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych), z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach;
 • dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez:
 • rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,
 • podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,
 • podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie podmiotowe z VAT do limitu sprzedaży 150.000 zł),
 • osoby prawne, które nie są podatnikami

- jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł (możliwa jest wcześniejsza rezygnacja z tego uprawnienia i rozliczanie WNT przez przekroczeniem limitu 50.000 zł);

 • dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju:
 • nie stanowiła u podatnika, albo nie stanowiłaby u podatnika podatku od wartości dodanej dostawy towarów, lub stanowiła albo stanowiłaby taką dostawę towarów, ale dokonywaną przez podatnika, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, u którego sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT), albo podatnika podatku od wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie podobne zwolnienia, z wyjątkiem, gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu, lub
 • stanowiłaby dostawę towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (dostawę opodatkowaną w siedzibie nabywcy w związku z dostawą towarów połączoną z ich instalacją i montażem);
 • dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1 (rozliczanych na zasadzie marży), w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach;
 • dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej obowiązujące w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, stosowane do dostaw towarów dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wyłączające uznanie dostawy towarów za czynność odpowiadającą wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, pod warunkiem posiadania przez nabywcę dokumentów jednoznacznie potwierdzających nabycie towarów na tych szczególnych zasadach.

Uwaga !

W sposób szczególny rozlicza się WNT dokonywane z wykorzystaniem magazynu konsygnacyjnego. W tym przypadku bowiem dochodzi do przesunięcia obowiązku podatkowego na moment wyprowadzenia towaru z tego magazynu lub na moment zużycia towaru w magazynie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 07-03-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015