Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

WDT - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

07.03.2012 10:00 (aktualizacja: )

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, w wyniku które towar jest wysyłany lub transportowany przez sprzedającego, nabywcę lub na ich rzecz między krajami państwa członkowskich (kraj wysyłki musi różnić się od kraju dostawy) w wykonaniu czynności opodatkowanych.

Podstawową zaletą WDT, przy spełnieniu dodatkowych kryteriów dokumentacyjnych dotyczących przemieszczeń jest stosowanie stawki 0% VAT w kraju (przy jednoczesnej możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego). Podatek faktycznie rozliczać będzie nabywca w kraju, do którego towary są transportowane lub wysyłane.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

UWAGA!

WDT wystąpi zarówno w przypadku dostawy za wynagrodzeniem, jak również w przypadku czynności zrównanych z odpłatnymi, np. wszelkich darowizn dokonanych przez podatnika, któremu przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego, zawartego w dokumencie nabycia.

Szczególnie istotnym elementem jest oddzielenie czynności WDT od tzw. dostawy wysyłkowej z terytorium kraju. Decydującym kryterium w tym przypadku będzie kryterium podmiotu (nabywcy), do którego wysyłane są te towary.

Nabywca w WDT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów stosuje się pod warunkiem że nabywca towarów jest:

 • podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 • osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 • podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi powyżej, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
 • podmiotem innym niż wymienione powyżej, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Stosowanie stawki 0% oraz rozpoznawanie WDT możliwe jest również, gdy podatnik dokonujący dostawy na dzień dokonania transakcji nie posiada numeru VAT-UE, natomiast numer ten będzie posiadał na dzień składania deklaracji za ten okres.

UWAGA! Dostawca z numerem VAT-UE

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, zarejestrowany jako podatnik VAT UE (wyjątkowo wystąpi ona również bez tej rejestracji, jeżeli dostawa dotyczy nowych środków transportu).

Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika VAT, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

UWAGA!

Rozliczenie WDT według stawki 0% wymaga spełnienia dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych (potwierdzenia faktycznego wywozu towaru poza terytorium kraju).

Nie stanowi WDT

Przemieszczenia towarów nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku gdy:

 • towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli towary te są przemieszczane przez tego podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz (oznacza to, że przemieszczenie dokonane przez nabywcę lub na jego rzecz i przeprowadzenie montażu lub instalacji może być uznane za WDT);
 • przemieszczenie towarów następuje w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju;
 • towary są przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie transportu pasażerskiego wykonywanego na terytorium Unii Europejskiej z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika na pokładach tych pojazdów;
 • towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika;
 • towary mają być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dokonanej przez tego podatnika, jeżeli przemieszczenie towarów następuje na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium tego państwa członkowskiego, do którego dokonywana jest ta wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (wydanie w celu dokonania w przyszłości WDT z innego kraju wspólnoty);
 • towary mają być przedmiotem wykonanych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju na rzecz tego podatnika usług polegających na ich wycenie lub wykonaniu na nich prac, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium kraju;
 • towary mają być czasowo używane na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w celu świadczenia usług przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, który przemieścił lub na rzecz którego przemieszczono te towary;
 • towary mają być czasowo używane przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, pod warunkiem że import takich towarów z terytorium państwa trzeciego z uwagi na ich przywóz czasowy byłby zwolniony od cła;
 • przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej.

Ustanie powyższych okoliczności powoduje obowiązek rozpoznania WDT.

WDT nie wystąpi przy opodatkowaniu na zasadach marży oraz w przypadku dostaw rozliczanych stawką 0% towarów wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1,3,6,10,18 ustawy o VAT (dostawy statków, samolotów, towarów dla celów remontów tych jednostek oraz towarów dla celów dostaw na tych jednostkach).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 07-03-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015