Zwrot podatku na konto zawsze korzystniejszy niż u listonosza

Piotr Szulczewski 09.07.2015 10:00 (aktualizacja: )

Nadal często spotyka się podatników, którzy korzystają z dostarczania zwrotu podatku za pośrednictwem Poczty polskiej. Jest to metoda droższa niż przekaz na konto bankowe podatnika.

Zwrot podatku na konto zawsze korzystniejszy niż u listonosza

Źródło: East News

Zwrot nadpłaty podatku nastąpić może na wskazany rachunek bankowy podatnika lub w gotówce. Jeżeli podatnik sam nie zażąda zwrotu na rachunek to standardowo organ skarbowy dokona zwrotu podatku w gotówce. Wyjątkiem są te wszystkie osoby, które zobowiązane są do posiadania rachunku bankowego. W ich przypadku zwrot odbywa się automatycznie na ten rachunek.

Jak nadpłatę z PIT za 2014 r. otrzymać na konto?

Podanie informacji o numerze rachunku odbywać się może na druku ZAP-3, NIP-7 lub CEiDG-1, w zależności od tego, kto dokonuje aktualizacji danych i wskazuje numer rachunku bankowego. Aktualizacja ta może odbyć się również po złożeniu deklaracji rocznej PIT.

Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (11,60 zł), podlega zwrotowi wyłącznie w kasie. Natomiast nadpłaty zwracane przekazem pocztowym są pomniejszane o koszty jej zwrotu – nie niższe niż 5,30 zł.

Część nadpłat zostanie zaliczona na poczet zobowiązań

Nadpłaty nie otrzymają podatnicy, którzy posiadają zaległości lub bieżące zobowiązania podatkowe. Nie otrzymają ich również te osoby, w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne i organ zobowiązany jest przekazać nadpłatę na rzecz komornika.

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Inaczej jest natomiast w przypadku niskich nadpłat, zwracanych codo zasady w kasie organu. Te kwoty, których wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.

Piotr Szulczewski, PIT.pl