ZUS sam pozyska z USC odpis aktu stanu cywilnego potrzebny do wypłaty zasiłku

W czasie stanu epidemii ZUS ułatwia składanie wniosków o zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy osobom, którym zgodnie z przepisami wypłaca te zasiłki.

Odpis aktu stanu cywilnego jest dokumentem niezbędnym m.in. do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego (odpis skrócony aktu urodzenia dziecka) i zasiłku pogrzebowego (odpis skrócony aktu zgonu).

ZUS wystąpi do USC o odpis właściwego aktu stanu cywilnego, jeśli odpis ten nie zostanie dołączony do wniosku o wypłatę przez ZUS zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku pogrzebowego.

Uwaga!

Aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu stanu cywilnego, musi otrzymać od osoby wnioskującej o zasiłek dane, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy.

Co zrobić, aby ZUS uzyskał z USC odpis aktu urodzenia dziecka potrzebny do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Z wnioskiem o zasiłek macierzyński musisz przekazać do ZUS dane dziecka:

  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia, 
  • numer PESEL.

Jeśli nie znasz numeru PESEL dziecka, podaj dodatkowo  miejsce urodzenia dziecka (miejscowość).

W jakiej formie przekazać dane dziecka do ZUS

Wypełnij formularz oświadczenia (plik docx 30kb) i przekaż go:

  • pracodawcy - jeśli jesteś pracownikiem, Twoje oświadczenie pracodawca powinien przekazać do ZUS wraz z zaświadczeniem płatnika składek Z-3,
  • zleceniodawcy – jeśli jesteś zleceniobiorcą; Twoje oświadczenie zleceniodawca powinien przekazać do ZUS wraz z zaświadczeniem płatnika składek Z-3a,
  • do ZUS – wraz z wnioskiem o wypłatę zasiłku macierzyńskiego - jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, współpracujesz z osobą prowadzącą działalność, jesteś osobą duchowną albo masz prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Instrukcja jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS (plik doc 210kb)

Jeśli wniosek o zasiłek macierzyński składasz w formie papierowej, możesz skorzystać z formularzy dostępnych na stronie internetowej www.zus.pl:

Numer PESEL lub miejsce urodzenia dziecka / dzieci wpisz w polu „DANE DZIECKA”.

Jeśli składasz wniosek w formie papierowej i korzystasz z formularzy wniosków ZAM, ZUR, ZAO zamieszczonych na stronie www.zus.pl to nie musisz składać formularza oświadczenia.

Natomiast jeśli składasz wniosek przez portal PUE ZUS musisz dołączyć do wniosku formularz oświadczenia.

Co zrobić, aby ZUS uzyskał z USC odpis aktu zgonu potrzebny do wypłaty zasiłku pogrzebowego

We wniosku o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12 w części „DANE OSOBY ZMARŁEJ” wpisz dane identyfikacyjne osoby zmarłej:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • datę zgonu.

Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, podaj dodatkowo miejsce zgonu (miejscowość).

Jeśli wniosek o zasiłek pogrzebowy przekazujesz do ZUS przez PUE ZUS, miejsce zgonu osoby zmarłej wpisz w części IV wniosku Z-12:

wycinek formularza z-12 część IV

 

Ważne
Dokumenty, które – zgodnie z przepisami - nie mogą być przekazane do ZUS w formie elektronicznej (np. rachunki poniesionych kosztów pogrzebu), muszą być złożone w oryginale, w formie papierowej.

ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej.

Podstawa prawna

Art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 463).

Źródło: ZUS

Koronawirus w PolsceMacierzyństwo