Pobierz e-pity 2020

Zmiany w zasadach tworzenia wykazu OPP dla 1 procenta podatku

Piotr Szulczewski 21.12.2016 09:00 (aktualizacja: )

Minister będzie mógł uwzględnić w wykazie organizację, która wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności w terminie ustawowym – nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych.

Projekt ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Tajwanem

Źródło: YAY foto

Projekt ustawy o OPP przyjęty

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Projekt nowelizacji ustawy zakłada usprawnienie procedury wymiany informacji między ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej nadzorującym Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi. Sąd ma informować ministra, po uprawomocnieniu się postanowienia dotyczącego utraty statusu organizacji pożytku publicznego o dacie doręczenia, a następnie o dacie uprawomocnienia się tego postanowienia.

Projekt przewiduje także bardziej racjonalne zasady tworzenia przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej wykazu organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy. Minister będzie mógł uwzględnić w wykazie organizację, która wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności w terminie ustawowym – nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych. Wprowadzono również regulacje rozwiązujące problemy związane z tworzeniem wykazu w odniesieniu do organizacji pożytku publicznego, które zmieniły rok obrotowy na inny niż kalendarzowy.

Zaproponowano rozszerzenie katalogu źródeł przychodów Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 7 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Źródło: KPRM

Piotr Szulczewski, analityk bankier.pl i PIT.plPiotr Szulczewski, PIT.pl - komentarz eksperta:

Zmiana obecnie obowiązujących przepisów jest słuszna. Obecnie choroba, śmierć lub wydarzenie rodzinne osób będących członkami organizacji mogły w pełni pozbawiać tę organizację prawa do 1% podatku. Z kolei zarzucanie członkowi organizacji niesporządzenie albo niezgłoszanie sprawozdania merytorycznego z powodów osobistych lub rodzinnych było działaniem pozbawionym racji moralnych, dla których ochrony organizacje mają przecież działać. Obecnie opóźnienia tego rodzaju nie ograniczą prawa organizacji do 1%, a termin na sporządzenie i zgłoszenie sprawozdania merytorycznego będzie bardziej ruchomy i dostosowany do zadań i możliwości każdej z organizacji.