Zmiany w VAT 2018 – odliczenie VAT z faktur VAT-RR

Piotr Szulczewski 22.03.2018 10:00 (aktualizacja: )

Zmianie w 2018 r. ulegać będą zasady odliczania kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze. Nowe zasady odliczeń VAT obowiązywać mają od lipca 2018 r.

Zmiany w VAT 2018 – odliczenie VAT z faktur VAT-RR

Zmiany w VAT 2018 – odliczenie VAT z faktur VAT-RR / YAY foto

 

Zmianie ulegnie ilość danych widniejącej na fakturze wystawianej na fakturze VAT-RR (rolnik ryczałtowy). Nie będzie już obowiązku umieszczania na fakturze danych dotyczących dokumentu identyfikującego dostawcę produktów rolnych. Nie będzie już trzeba na niej podawać numeru dowodu osobistego rolnika (bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość rolnika) – gdy jest on osobą fizyczną, daty wydania tego dokumentu i nazwy organu, który wydał ten dokument. Wystarczającą sana identyfikacyjną – tak jak w przypadku innych faktur – ma być umieszczany na niej – numer NIP prowadzącego gospodarstwo.

Dopuszczalny będzie również obieg faktur RR oraz oświadczenia składanego przez dostawcę produktów rolnych w przypadku umów kontraktacji lub umów o podobnym charakterze - iż jest on rolnikiem ryczałtowym - w formie elektronicznej. Forma elektroniczna dopuszczalna będzie wyłącznie:

  • Za zgodą dostawcy produktów rolnych oraz
  • wyłącznie z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jednocześnie usunięty zostanie warunek uzależniający prawo do odliczenia podatku VAT od zapłaty kwoty widniejącej na fakturze na rzecz rolnika. Zapłacenie rolnikowi ryczałtowemu należności za nabywane towary lub usługi w ciągu 14 dni na jego rachunek bankowy – chyba, że z zawartej pomiędzy tymi podmiotami umowy wynika dłuższy termin płatności – nie będzie już zatem warunkiem odliczenia podatku VAT przez nabywcę towarów rolnych. Odmowa prawa do odliczenia jest kwestionowana przez sądy administracyjne (wyroki NSA: z 9 maja 2013 r. sygn. akt I FSK 709/12, z 2 marca 2016 r. sygn. akt I FSK 2014/14, z 3 czerwca 2016 r. sygn. akt I FSK 2054/14). W efekcie zmiana sprawi, że zapłata po terminie nie będzie pozbawiać podatnika nabywającego produkty rolne lub usługi rolnicze, prawa do odzyskania kwoty tzw. zryczałtowanego zwrotu podatku VAT (czyli kwoty otrzymywanej przez rolnika, a odliczanej przez nabywcę produktów rolnych od płaconego podatku VAT).

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Pozostałe zmiany w VAT 2018:

  1. Zmiany w VAT: Faktura tylko do paragonu z numerem NIP,
  2. KPiR - zmiany w zasadach prowadzenia księgi,
  3. Zmiany w VAT 2018 - co zmieni się w przepisach podatkowych w najbliższych miesiącach?
  4. Zwolnienie (podmiotowe) do 200.000 obrotu a elektronika,
  5. Zmiany w VAT 2018: powiązanie podmiotów i rynkowość transakcji,
  6. Zmiany w VAT 2018: podatek od pierwszego zasiedlenia budynku