Zmiany w VAT 2018 - co zmieni się w przepisach podatkowych w najbliższych miesiącach?

Piotr Szulczewski 06.03.2018 09:00 (aktualizacja: )

Wszystko wskazuje na to, że podatników podatku od towarów i usług czeka cały szereg nowelizacji podatku. Nowelizacje w chwili wejścia w życie, objąć mają wiele rodzajów transakcji, stąd warto znać ich podstawowe zasady i przeznaczenie zastosowania.

Zmiany w VAT 2018 - co zmieni się w przepisach podatkowych w najbliższych miesiącach?

Zmiany w VAT 2018 - co zmieni się w przepisach podatkowych w najbliższych miesiącach? / YAY foto

 

Jak wskazuje projekt zmian oraz jego uzasadnienie (publikacja – Rządowe Centrum Legislacyjne), na szczególną uwagę pozostają:

 1. wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników (m.in. dot. dostaw komputerów i sprzętu RTV);
 2. wystawienie faktury do paragonu wyłącznie w przypadku paragonów ze wskazanym numerem NIP,
 3. modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu – zmiana ta stanowi realizację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.;
 4. wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT importu towarów w przypadku zawarcia umów między Rzecząpospolitą Polską a państwem trzecim dotyczących budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg (jeżeli w odniesieniu do tej umowy została wydana stosowna decyzja derogacyjna);
 5. dostosowanie przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wprowadzonych w odpowiednich przepisach dotyczących podatków dochodowych;
 6. dostosowanie niektórych przepisów do wprowadzanego od 1 stycznia 2018 r. obowiązku składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i braku możliwości składania w tej formie wraz z deklaracją innych dokumentów;
 7. umożliwienie podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.);
 8. dostosowanie zwolnienia dla gier hazardowych do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych (obowiązujących od 1 kwietnia 2017 r.);
 9. doprecyzowanie zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE;
 10. wykluczenie stosowania kaucji gwarancyjnej przez podmioty nowo powstałe;
 11. obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej;
 12. dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej do zmian w tzw. pakiecie paliwowym poprzez objęcie tą odpowiedzialnością podmiotów nabywających paliwa ciekłe;
 13. zmianie warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze;
 14. uproszczenie dla podatników polegającym na zmianie zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej.

Na łamach PIT.pl każda z powyższych zmian zostanie sukcesywnie opisana oraz przedstawiona łącznie z konsekwencjami jej wprowadzenia.

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Pozostałe zmiany w VAT 2018:

 1. Zmiany w VAT: Faktura tylko do paragonu z numerem NIP,
 2. KPiR - zmiany w zasadach prowadzenia księgi,
 3. Zmiany w VAT 2018 - co zmieni się w przepisach podatkowych w najbliższych miesiącach?
 4. Zwolnienie (podmiotowe) do 200.000 obrotu a elektronika,
 5. Zmiany w VAT 2018 – odliczenie VAT z faktur VAT-RR.
 6. Zmiany w VAT 2018: podatek od pierwszego zasiedlenia budynku