Pobierz e-pity 2020

Zmiany w prawie pracy 2017

16.12.2016 09:00 (aktualizacja: )

Zmiany w prawie pracy 2017

W dniu 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę („Ustawa”). Zmianie ulegną zasady zatrudniania na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, w tym również z samozatrudnionymi (B2B).

Zmiany w prawie pracy 2017

Źródło: YAY foto

Nowe przepisy prawa pracy 2017

  • Wprowadza się minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł brutto;
  • Stałe stawki miesięczne / ryczałty za wykonywania zlecenia / usług w przeliczeniu na godziny wykonywania zlecenia / usług muszą osiągać wysokość co najmniej 13 zł brutto;
  • Przy zleceniach / umowach o świadczenie usług zawartych na okres dłuższy niż 1 miesiąc wynagrodzenie wypłacane co najmniej raz w miesiącu;
  • Wprowadza się obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia / usług;
  • Wprowadza się obowiązek przechowywania odpowiedniej dokumentacji przez okres 3 lat;
  • Ustawy nie stosuje się do umów o dzieło oraz umów zlecenia / o świadczenie usług z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym.

Skutki w praktyce

Poniżej prezentujemy tabelę obejmującą wybrane zidentyfikowane problemy praktyczne, jakie mogą Państwo napotkać stosując Ustawę.

Zagadnienie

Co i jak zrobić?

Czego unikać i dlaczego?

Ustawa a trwające umowy

Ustawa znajdzie zastosowanie nie tylko do umów zawartych po 1 stycznia 2017 roku, ale także do umów trwających w dniu jej wejścia w życie. Zleceniodawca / usługobiorca („Zleceniodawca”) powinien dokonać przeglądu istniejących umów pod kątem ich zgodności z nowymi przepisami – zmiany umowy (np. w formie aneksu podpisanego przez obie strony) mogą okazać się konieczne.

Brak przeglądu umów może prowadzić do wypłaty wynagrodzenia w zbyt niskiej wysokości. W takiej sytuacji zleceniobiorca / świadczący usługi („Zleceniobiorca”) będzie mieć roszczenie o wypłatę dodatkowych kwot w takiej wysokości, aby jego wynagrodzenie osiągnęło poziom wynikający minimalnej stawki godzinowej („Dopłata”).

Potwierdzanie liczby godzin wykonywania zlecenia / usług

 

Prawidłowa ewidencja godzin wykonywania zlecenia / usług:

(i)       może być sporządzona w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej;

(ii)     powinna dokładnie określać całkowitą ilość czasu spędzoną na wykonywaniu czynności w określonym przedziale czasowym oraz

(iii)    powinna być sporządzana co najmniej raz w miesiącu.

W przypadku nieustalenia sposobu potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia / usług, to Zleceniobiorca samodzielnie wskazywać będzie liczbę takich godzin w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.

Jeśli dojdzie do sporu na tym tle, to Zleceniodawca będzie zobowiązany wykazać, że Zleceniobiorca zawyżył wskazaną liczbę godzin.

Nadużywanie ewidencji godzin wykonywania zlecenia / usług przez Zleceniobiorców

 

W celu ograniczenia ryzyka zawyżania liczby godzin wykonywania danego zadania warto, aby strony zgodnie określiły w umowie, że dana czynność wykonywana będzie w określonym czasie (o ile to możliwe).

Warto również określić procedurę postępowania, gdy czynność wymagać będzie zaangażowania Zleceniobiorcy w większym niż ustalony wymiarze czasu (np. z uwagi na niestandardowe czynniki).

Procedura przewidywać może konieczność uzyskania zgody Zleceniodawcy na kontynuację wykonywania zlecenia.

Brak określenia granic czasowych wykonywania danego zlecenia / usługi może powodować, że Zleceniobiorcy będą zawyżać liczbę godzin wykonywania zlecenia / usług w celu uzyskania Dopłaty.

Comiesięczna wypłata wynagrodzenia a harmonogram płatności

Ustawa wskazuje, że jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 1 miesiąc, to wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej należy wypłacać co najmniej raz w miesiącu.

Wydaje się zatem, że przy stawkach wyższych niż 13 zł brutto za godzinę, kwota przewyższająca minimalną stawkę godzinową może być wypłacona np. po zakończeniu zlecenia.

Brak wypłacania w takiej sytuacji wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej zagrożone jest grzywną od 1.000 do 30.000 zł.

Przechowywanie dokumentacji

 

Zleceniodawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia / usług oraz dokumentów potwierdzających ich liczbę przez okres 3 lat od dnia wymagalności danego wynagrodzenia.

Autor: Aleksandra Minkowicz-Flanek

Partner kierująca zespołem Prawa Pracy w warszawskim biurze kancelarii Dentons.

Dentons Legal Alert

 ***

Niniejsza publikacja nie ma charakteru porady prawnej i nie może stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji w przedmiotowej materii. Wszelkie decyzje powinny być poprzedzone konsultacją prawną, podczas której zbadane zostaną wszystkie indywidualne okoliczności danej sprawy. Wobec braku oficjalnego stanowiska organu uprawnionego do przeprowadzania kontroli stosowania Ustawy – Państwowej Inspekcji Prawnej („PIP”) oraz braku wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej („MRPPS”) dla PIP, przedstawione w niniejszej publikacji twierdzenia stanowią jedną z możliwych interpretacji omawianych przepisów. Autorzy zastrzegają możliwość zmiany przedstawionych poglądów wraz z pojawieniem się oficjalnych stanowisk PIP lub MRPPS oraz orzecznictwa sądów powszechnych lub Sądu Najwyższego.