Zmiany w podatku akcyzowym od 1 marca 2013 r.

04.03 Zmiany w podatku akcyzowym od 1 marca 2013 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 213, dalej: rozporządzenie Ministra Finansów), od dnia 1 marca 2013 r. zostaną zlikwidowane niektóre obowiązki ewidencyjne, z których muszą wywiązywać się obecnie podmioty korzystające ze zwolnień od podatku akcyzowego na wyroby węglowe.

Powyższe rozporządzenie Ministra Finansów zostało wprowadzone w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. 2012 r., nr 0 poz. 1342, dalej: ustawa deregulacyjna), której celem jest stworzenie jak najlepszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Według zamierzeń Rządu RP zmiany wprowadzone przez ustawę deregulacyjną mają przynieść korzystny skutek nie tylko dla gospodarki, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców.

Z rozporządzenia Ministra Finansów wynika, że z obowiązku dołączania dokumentu dostawy do wyrobów węglowych, który wynika z art. 31a ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r., nr 108, poz. 626, dalej: ustawa o podatku akcyzowym) zwolniona będzie sprzedaż dokonywana przez pośredniczący podmiot węglowy. Należy jednak jasno zaznaczyć, że ilość sprzedawanych wyrobów węglowych nie może wtedy przekroczyć 200 kg jednorazowo.

Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie w przypadku sprzedaży węgla przez pośredniczący podmiot węglowy gospodarstwu domowemu, nabycia wewnątrzwspólnotowego czy importu przez podmiot korzystający ze zwolnienia. Zwolnienie z obowiązku dołączania dokumentu dostawy nie dotyczy natomiast np. transakcji, które odbywają się między dwoma pośredniczącymi podmiotami węglowymi.

W § 5 rozporządzenia Ministra Finansów rozszerzono ponadto katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku ewidencji wyrobów węglowych. Do listy zwolnionych dołączą korzystające ze zwolnienia podmioty zużywające wyroby węglowe w celach rolniczych, ogrodniczych oraz w hodowli ryb i leśnictwie.

Z powyższej analizy wynika, że ustawodawca nie próżnuje i w zasadzie co chwila wprowadza przepisy, które zgodnie z ustawą deregulacyjną mają ułatwić życie przedsiębiorcom, w tym wypadku podmiotom korzystającym ze zwolnień od podatku akcyzowego na wyroby węglowe. Trzeba jednak jasno podkreślić, iż przedsiębiorcy skarżą się, że wprowadzane zmiany są dla nich w dużej mierze niespójne i niejasne. Wynika to zapewne z ilości i tempa ich wprowadzania, co zapewne ulegnie zmianie wraz upływem czasu.

Dominik Tymuła
Legal & Tax Consultant
Russell Bedford Poland Sp. z o.o.