Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

05.07.2010 11:00 (aktualizacja: )

05.07 Dofinansowanie dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wysoki stopień bezrobocia znacząco zmniejsza możliwości zatrudnienia osobom niepełnosprawnym, dla których praca jest nie tylko sposobem na życie, ale także rehabilitacją. Na zniechęcenie potencjalnych pracodawców wpływa między innymi przeświadczenie o wysokich kosztach zatrudniania osób niepełnosprawnych. Nic bardziej błędnego.

Pracodawca może liczyć na dofinansowanie do wynagrodzeń oraz refundację składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników ujętych w ewidencji osób niepełnosprawnych. Podmiotem uprawnionym do refundacji jest pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający co najmniej 6% wskaźnik zatrudnienia, a także pracodawca zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Miesięczna wysokość dofinansowania przysługuje w kwocie 160% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, 140% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób o niepełnosprawności umiarkowanej i wreszcie 60% najniższego wynagrodzenia dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Warunki dofinansowania reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.).

Powyższe dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ale nieosiągającemu minimalnego 6% wskaźnika zatrudnienia, a także przedsiębiorcy zalegającemu ze składkami na Fundusz w kwocie przekraczającej 100 zł.

Pracodawca może starać się o zwrot dodatkowych kosztów poniesionych w związku z dostosowaniem miejsca pracy do niepełnosprawności pracownika. Zwrot kosztów może dotyczyć np. przystosowania stanowiska pracy czy adaptacji pomieszczeń. Warunkiem jest zobowiązanie pracodawcy do zatrudniania przez okres minimum 36 miesięcy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej jako bezrobotnej lub poszukującej pracy, która została skierowana przez powiatowy urząd pracy, a także osoby, której niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia, ale bez winy pracodawcy. Zwrot kosztów przystosowania miejsca pracy do osoby niepełnosprawnej reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. Nr 215, poz. 2186). Zwrot kosztów nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia pracownika.

Pracodawca, który zatrudnia niepełnosprawnego pracownika, może również otrzymać zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej, pomagającego niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności związanych z komunikowaniem się z otoczeniem, a także czynności ułatwiających samodzielną pracę pracownika. Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu.

Iwona Karkus
VAT.pl