Pobierz e-pity 2019

Za pracę w sobotę dodatkowe wynagrodzenie zamiast dnia wolnego

Iwona Maczalska 21.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Za pracę w sobotę dodatkowe wynagrodzenie zamiast dnia wolnego

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu pracy, zakładającej wprowadzenie możliwości wypłacania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w sobotę, w zamian za udzielenie dnia wolnego od pracy.

29 sierpnia do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Projekt dotyczy zlikwidowania zróżnicowania zasad wynagradzania pracownika za pracę w dni wolne od pracy – w soboty i w niedziele. Pomysłodawcami projektu jest grupa posłów PO.
 

Jak obliczyć listę płac?

Praca w sobotę

Źródło: Thinkstock

Wynagrodzenie za pracę w sobotę – aktualne przepisy

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu, który był dla niego dniem wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy. Dzień ten musi być udzielony najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w terminie uzgodnionym z pracownikiem (art. 151(3) Kp).

Z powyższego przepisu jasno wynika, że każdorazowe świadczenie pracy w dniu wolnym od pracy, bez względu na to, czy jest to sobota, czy niedziela powinna być zrekompensowane wyłącznie udzieleniem innego dnia wolnego. Nie ma możliwości wypłaty zastępczo wynagrodzenia za ten dzień. Co więcej nieudzielenie dodatkowego dnia wolnego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym i jest zagrożone karą grzywny.

W praktyce jednak brak możliwości udzielenia przez pracodawcę dodatkowego dnia wolnego np. w przypadku choroby pracownika trwającej do końca okresu rozliczeniowego – powodowało nabycie przez pracownika prawa do wynagrodzenia powiększonego o dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.

 

Za pracę w sobotę dodatkowe wynagrodzenie

W myśl projektowanych przepisów do wspomnianego art. 151 (3) Kp ma zostać dodany nowy paragraf, zgodnie z którym na wniosek pracownika lub w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy, pracownikowi przysługiwać będzie dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy.

Projektodawcy podkreślają, że ,,nie jest to nowa bądź niesystemowa propozycja, bowiem analogiczne rozwiązanie obowiązuje już w przypadku pracy wykonywanej w niedziele i święta (art. 151 (11) Kodeksu pracy). W projekcie ustawy chodzi więc tylko o wyrównanie zasad prawnych dotyczących podobnych sytuacji, lecz potraktowanych zupełnie odmiennie w ustawie”.

 

Dla kogo korzystna nowelizacja kodeksu pracy?

Na zmianach skorzystają nie tylko osoby zatrudnione, którym zależy na zwiększeniu wynagrodzenia, lecz także sami pracodawcy, dla których udzielanie dodatkowego dnia wolnego jest niejednokrotnie bardzo kłopotliwe. Nie zawsze bowiem ze względu na ilość pracy, możliwe jest udzielanie dodatkowego dnia wolnego. Podobnie jest w przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby pod koniec okresu rozliczeniowego.

Iwona Maczalska,
VAT.pl