Wynajmujący prywatne mieszkanie z kasą fiskalną

Piotr Szulczewski 15.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Nowe przepisy o zwolnieniach z kas fiskalnychzmuszą część wynajmujących prywatne mieszkania do ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy. Aby korzystać ze zwolnienia z tego obowiązku należy spełnić szereg warunków, o których większość wynajmujących po prostu zapomina.

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014, poz. 1544). Rozporządzenie to, podobnie jak przepisy dotychczas obowiązujące, zwalnia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej usługi wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi. Nie ma przy tym znaczenia czy nieruchomości te to nieruchomości zabudowane, nieruchomości lokalowe, czy też grunty rolne.

Zwolnienie to zastosowanie znajduje jedynie w przypadku, gdy świadczenie usług w całości jest dokumentowane fakturą. W przypadku stosowania wpłat i potwierdzeń dokonania usługi innych niż faktura ten typ zwolnienia z kasy fiskalnej nie znajduje zastosowania.

Kasa fiskalna dla prywatnego najemcy
Źródło: Thinkstock

 

Inne zwolnienia również możliwe do stosowania

Pominięcie przez wynajmującego obowiązku wystawiania faktur nie powoduje automatycznie konieczności rejestracji obrotu z wykorzystaniem kasy fiskalnej. Dopuszczalne jest bowiem korzystanie ze zwolnienia w związku z płatnościami na rachunek wynajmującego. Zwolnieniu podlega bowiem świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Gdyby płatności nie były realizowane w całości na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, należy kontrolować wartość realizowanego obrotu z tytułu usług najmu oraz innych usług realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W przypadku, gdy łączny obrót przekracza 20.000 zł, należy rozpocząć ewidencję za pomocą kasy fiskalnej. Zwolnienie traci w takim przypadku zastosowanie w terminie dwóch miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym obrót przekroczył tę wartość. Co istotne, wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, tj. 20 000 zł, określa się sumując całą sprzedaż dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w tym również sprzedaż z tytułu czynności zwolnionych, wymienionych w załączniku zawierającym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania.

Zatem w celu wyliczenia limitu obrotu obligującego do wprowadzenia ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, winno się zsumować obrót z całości wynajmu lokalu mieszkalnego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, a także całość obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w innych formach (np. gdy dodatkowo prowadzi się działalność gospodarczą), por. Interpretacja indywidualna z 29 lipca 2014 r., sygn. IPTPP4/443-338/14-2/MK - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Dopuszczalne jest jednak korzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej, gdy transakcje nie korzystające ze zwolnienia stanowią do 20% ogółu transakcji podatnika, przy czym pozostałe 80% pozostaje zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, jako transakcje wymienione w cz. I załącznika do rozporządzenia o kasach fiskalnych (taką transakcją jest np. wynajem udokumentowany fakturami).

Piotr Szulczewski,
PIT.pl