Wykonałeś transakcję nieprawidłowo? Nie zapomnij o korekcie VAT

Piotr Szulczewski 18.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

18.03 Wykonałeś transakcję nieprawidłowo? Nie zapomnij o korekcie VAT

Nieodzyskanie płatności dokonanej z góry nie zwalnia nabywcy z obowiązku skorygowania podatku VAT, nawet jeśli zaliczkowana czynność nie miała miejsca. Tak wynika z wyroku Trybunału sprawiedliwości z 13 marca 2014 roku.

Z czynności opodatkowanej VAT wynikało, że płatność za dostawę towarów dokonano wyłącznie dla pozoru, ze środków nabywcy, który w dniach bezpośrednio po przekazaniu zaliczki otrzymał ją z powrotem na swoje konto (chodziło o zastąpienie umowy pożyczki – umową dostawy, bez faktycznego przesunięcia towarów).

Trybunał wskazał, że organy podatkowe powinny odmówić prawa do odliczenia, jeżeli z dowodów wynika, że skorzystanie z tego prawa odliczenia wiązałoby się z przestępstwem lub innego rodzaju nadużyciem.

W przypadku natomiast, gdy podatnik nie wiedział i nie mógł wiedzieć, że jego dostawca dopuścił się przestępstwa lub że inna transakcja w łańcuchu dostaw została dokonana z naruszeniem prawa, podatnik – nabywca nie może być karany za swą niewiedzę.

Jeśli jednak podatnik nie mógł nie wiedzieć, że bierze udział w oszustwie, to organy podatkowe mają prawo zażądać korekty podatku naliczonego. Bez znaczenia jest przy tym, że odbiorca nie otrzymał z powrotem zaliczki, wpłaconej w związku z dostawą, która faktycznie nie miała miejsca (czynność dla pozoru).

TSUE z 13 marca 2014 r., sygn. akt C 107/13

Piotr Szulczewski,
PIT.pl