Wydatki promocyjne a podatek VAT

06.07 Wydatki promocyjne w ujęciu podatkowym – podatek od towarów i usług

Na gruncie podatku od towarów i usług w pierwszej kolejności analizy wymaga możliwość odliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług służących celom promocji. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim nabywane przez niego towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Można, zatem stwierdzić, że w przypadku, gdy przedmiotem działań promocyjnych jest działalność zwolniona od podatku lub podatkowi nie podlegająca (np. reklama kursów językowych przez szkołę językową), prawo do odliczenia w ogóle podatnikowi nie przysługuje.

W przypadku natomiast promowania działalności częściowo zwolnionej z VAT (lub nie podlegającej w ogóle VAT), a częściowo opodatkowanej, odliczenie powinno być dokonywane stosunkowo, zgodnie ze wskaźnikiem proporcji stosowanym przez podatnika.

Jeżeli natomiast podatnik nabywa towary lub usługi z zamiarem ich wykorzystania do celów promocji działalności opodatkowanej, to ma on, co do zasady, pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od takich zakupów. Wyjątkiem będą tu przypadki wskazane w art. 88 ustawy o VAT. Podatnik nie ma, więc prawa do odliczenia podatku od nabywanych usług noclegowych oraz gastronomicznych. Przykładowo w przypadku oddelegowania pracowników do obsługi stoiska targowego podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego od zapewnionych tym pracownikom noclegów oraz posiłków. Jednakże będzie on mógł odliczyć podatek naliczony z tytułu dostarczonego na stoisko targowe poczęstunku dla gości. Wskazane wyżej ograniczenie dotyczące usług gastronomicznych nie znajduje, bowiem zastosowania do usług cateringowych.

Warto ponownie nadmienić również w tym miejscu, że w przypadku nabycia usług niematerialnych, konieczne jest zgromadzenie przez podatnika dowodów ich faktycznego wykonania. Zgodnie, bowiem z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o VAT, nie dają prawa do odliczenia faktury stwierdzające czynności, które nie zostały faktycznie wykonane. Wymogi dokumentacyjne, o których mowa w części dotyczącej podatku dochodowego są, zatem równie istotne z punktu widzenia VAT.

Nieodpłatne przekazanie towarów

Kwestia prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów na cele promocyjne ma też istotne znaczenie z punktu widzenia opodatkowania ewentualnego nieodpłatnego przekazania takich towarów aktualnym lub potencjalnym kontrahentom, np. w trakcie targów.

Nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika zrównane zostało, bowiem z odpłatną dostawą towarów, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu przekazywanego towaru (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). Jeżeli więc podatnik nabywa lub wytwarza we własnym zakresie towary, które przeznaczone mają być na cele promocji jego działalności opodatkowanej, a w rezultacie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, to będzie on miał obowiązek opodatkować nieodpłatne przekazanie tychże towarów.

Wyjątkiem będzie przekazanie drukowanych materiałów informacyjnych i reklamowych, próbek oraz prezentów małej wartości, które to transakcje nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Użycie towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług

Warto wspomnieć w tym miejscu, że inaczej wygląda kwestia opodatkowania VAT użycia, a nie przekazania towarów. Z użyciem towarów należących do przedsiębiorstwa mamy przykładowo do czynienia w sytuacji, gdy podatnik nabywa ciastka lub napoje, którymi następnie są częstowani goście na stanowisku wystawienniczym. W takiej sytuacji opodatkowanie VAT wystąpi przy spełnieniu łącznie dwóch warunków:

  • podatnik posiada prawo do odliczenia VAT przy nabyciu towarów,
  • użycie następuje do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Ponieważ w przypadku użycia towarów do działań promocyjnych można z pewnością mówić o związku z działalnością gospodarczą podatnika, takie użycie nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Podobnie jak użycie towarów własnych, nieodpłatne świadczenie usług jest opodatkowane w sytuacji, gdy następuje do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Bez znaczenia jest jednak wówczas, czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli świadczenie takie następuje na cele promocyjne, to pozostanie ono poza zakresem opodatkowania VAT, podobnie jak użycie towarów. Z sytuacją taką możemy mieć przykładowo do czynienia, gdy firma zajmująca się organizacją szkoleń zafunduje w ramach organizowanego konkursu bon uprawniający do darmowego udziału w jednym ze szkoleń. Wyświadczona nieodpłatnie na rzecz zwycięzcy konkursu usługa szkoleniowa, nie będzie w ogóle opodatkowana VAT.

Udział w targach zagranicznych

Odrębnego omówienia na gruncie VAT wymaga natomiast kwestia kosztów ponoszonych przez polskich podatników z tytułu udziału w targach zagranicznych.

Zgodnie z art. 28g ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług wstępu na targi i wystawy oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. Należy zwrócić uwagę, że cytowany przepis dotyczy jedynie usług wstępu na targi i wystawy oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu. Tak, więc opodatkowaniu VAT w kraju, w którym odbywają się ww. imprezy, podlegać będą opłaty za wstęp na teren tychże imprez (np. bilety).

Powyższa regulacja nie znajduje jednak zastosowania w przypadku, gdy polski podatnik nabywa od organizatora zagranicznych targów kompleksową usługę, polegającą na zapewnieniu pełnej obsługi w ramach targów. Opłata za taką usługę może obejmować przykładowo: opłatę rejestracyjną, koszt wynajmu stanowiska wystawienniczego, opłatę z tytułu świadczeń o charakterze marketingowym (reklama, prezentacja w folderze targów, prezentacja na banerach, billboardach), koszt obsługi technicznej, składkę ubezpieczeniową itp. W takim, bowiem przypadku mamy do czynienia z kompleksową usługą wynajmu powierzchni targowej wraz z usługami towarzyszącymi, która opodatkowana będzie w Polsce, jako import usług (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT). Powyższe potwierdza również interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 grudnia 2011 r. (IBPP3/443-1130/11/KO).

Jednakże w przypadku, gdy przedmiotem nabycia nie jest kompleksowa usługa uczestnictwa w targach, lecz pojedyncza usługa polegająca przykładowo na samym wynajmie powierzchni wystawienniczej lub budowie stanowiska targowego, to wówczas mamy do czynienia z usługą związaną z nieruchomością. Usługa taka podlega opodatkowaniu w miejscu położenia nieruchomości (art. 28e ustawy o VAT), co potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 listopada 2011 r. (ILPP4/443-517/11-3/ISN).

Hanna Taterka

starszy konsultant, Departament Audytu Poznań ECA Auxilium S.A.


Czy wiesz, że możesz popełniać błędy, rozliczając VAT, nawet o tym nie wiedząc!
Sprawdź, co może zakwestionować fiskus i nie ryzykuj!

Mało którą firmę stać na to, by w każdym nietypowym przypadku mogła sobie pozwolić na korzystanie z pomocy doradcy podatkowego lub kancelarii prawniczej. Na taki luksus stać naprawdę nielicznych.

Sprawdzanie rozliczeń VAT to ulubione zajęcie kontrolerów ze Urzędu Skarbowego. Nie ma w tym nic dziwnego, bo każdy inspektor skarbowy doskonale wie, że w tym obszarze podatkowym najłatwiej złapać podatnika na niewiedzy lub samodzielnej interpretacji przepisów.

Jest na to sprawdzony sposób! Zamów „Serwis Podatkowy VAT” już teraz!

W czasopiśmie „Serwis Podatkowy VAT” znajdziesz nie tylko interpretacje przepisów, ale także podstawy prawne. Wszystko, co Ci potrzebne, by właściwie interpretować przepisy ustawy o VAT i nie popełnić błędu w rozliczeniach.

http://www.serwispodatkowyvat.pl/wip/obce/

e-Porady za darmo!

e-Porady za darmo!

PRZEJDŹ DO DARMOWEJ BAZY E-PORAD