Pobierz e-pity 2019

Wybierz kwartalny VAT i zapewnij sobie płynność finansową

Piotr Szulczewski 17.02.2014 10:00 (aktualizacja: )

18.02 Wybierz kwartalny VAT i zapewnij sobie płynność finansową

Piotr Szulczewski

Do 25 lutego możliwa jest zmiana systemu rozliczania podatku VAT i płacenia go jedynie raz na kwartał. W konsekwencji tej decyzji eliminowany jest także obowiązek składania miesięcznych deklaracji VAT-7.
 

Roczna korekta VAT tylko do 25 lutego

Kwartalne rozliczenie korzystne jest u tych podatników, którzy nie planują znaczących inwestycji uzyskując jednocześnie przychody powodujące powstanie obowiązku zapłaty podatku VAT. Po wyborze systemu kwartalnego, podatnik opłaci należność dwa miesiące później niż miało to miejsce w przypadku systemu miesięcznego.
 

Rozliczenie VAT należnego
miesiąc Termin złożenia deklaracji za dany okres i termin zapłaty podatku za ten okres
miesiąc System miesięczny System kwartalny

Styczeń

25 luty

 

Luty

25 marzec

 

Marzec

25 kwiecień

25 kwiecień

Kwiecień

25 maj

 

Maj

25 czerwiec

 

Czerwiec

25 lipiec

25 lipiec

Lipiec

25 sierpień

 

Sierpień

25 wrzesień

 

Wrzesień

25 październik

25 październik

Październik

25 listopad

 

Listopad

25 grudzień

 

Grudzień

25 styczeń

25 styczeń

Decyzję o rozliczeniu na druku VAT-7K (mali podatnicy) lub VAT-7D (pozostali podatnicy, inni niż mali, wybierający system kwartalny), przedsiębiorcy podejmują w określonym terminie. Mały podatnik stosujący metodę kasową rozliczeń po jej wyborze automatycznie rozlicza się kwartalnie. Mały podatnik, który nie rozlicza się kasowo z podatku VAT decyzję podjąć musi najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.


Dla kogo kwartalne rozliczenie podatku?

Nie każdy podatnik ma możliwość w pełni korzystać z walorów kwartalnego rozliczania VAT. Podatnicy obliczają i wpłacają podatek za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podatnicy inni niż tzw. mali podatnicy, mimo kwartalnego systemu składania deklaracji, podatek obliczają na zasadach zaliczek za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał - w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka. Przez małego podatnika, czyli podmiot w pełni korzystający z optymalizacji kwartalnego systemu rozliczeń, rozumie się podatnika podatku od towarów i usług:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl