Wspólne rozliczenie PIT a różne adresy zamieszkania i zameldowania małżonków

19.03.2013 09:00 (aktualizacja: )

O wspólnym rozliczeniu PIT mogą myśleć jedynie małżonkowie, którzy spełniają odpowiednie warunki ujęte w ustawie o podatku  dochodowym od osób fizycznych. Choć możliwość wspólnego rozliczania małżonków występuje od wielu lat, to nadal budzi wiele wątpliwości.

Wspólne rozliczanie małżonków reguluje art. 6 ust. 2 oraz 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, pozostający przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, a także pomiędzy którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, mogą być na wspólny wniosek małżonków wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie, od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu odrębnie przez każdego z małżonków kwot dochodowych.

W myśl powyższego artykułu, aby małżeństwo mogło skorzystać ze wspólnego opodatkowania, musi spełnić następujące warunki:

  • podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  • pozostawać przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim,
  • musi występować system współwłasności majątkowej małżeńskiej przez cały rok podatkowy,
  • małżonkowie muszą złożyć wniosek, wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym.


Wspólne rozliczenie małżonków a różne miejsca zamieszkania

Sytuację wspólnego rozliczenia małżonków, którzy posiadają różne miejsca zamieszkania reguluje § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.u. 2005 nr 165 poz. 1371). Zgodnie z nim właściwość miejscową małżonków posiadających różne miejsca zamieszkania ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego we wspólnym rozliczeniu rocznym. Oznacza to, że małżonkowie wspólnie muszą zadecydować, czy rozliczenie roczne będą składali w urzędzie skarbowym męża, czy żony. Do drugiego mogą jedynie wysłać pismo informujące o wspólnym rozliczeniu się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres zamieszkania męża, lub żony. Należy zaznaczyć, że postępowanie to dotyczy zarówno małżonków rozliczających się drogą tradycyjną jak i za pośrednictwem internetu.


Gdzie rozliczyć PIT w przypadku przeprowadzki?

Każdego roku podatnicy rozliczający się samodzielnie jak i rozliczający się wspólnie zobowiązani są złożyć swoje roczne zeznanie podatkowe we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. Zgodnie z art. 17 §1 Ordynacji podatkowej  „jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.”. Co więcej Minister właściwy do spraw finansów publicznych  ,,może określić w drodze rozporządzenia przypadki, w których w razie zmiany właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego właściwym organem podatkowym jest organ inny niż organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (…)’’

Oznacza to, że dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu w roku podatkowym organem podatkowym jest organ właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego. W przypadku, gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Polski podatników ustał przed tym dniem właściwy jest organ według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.

Jeżeli małżonkowie kilkakrotnie zmieniali miejsce zamieszkania w roku podatkowym rozliczenie należy złożyć w tym urzędzie, który był dla nich właściwy w ostatnim dniu roku podatkowego za który składają rozliczenie, czyli 31 grudnia danego roku. Jeżeli małżeństwo przeprowadziło się poza granice Polski przed tym dniem wówczas odpowiednim organem będzie organ właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.

Iwona Karkus
PIT.pl