Wspólne rozliczenie małżonków a różne miejsca zamieszkania

Katarzyna Sudaj 26.03.2012 09:00 (aktualizacja: )

Katarzyna Sudaj PIT.plMożliwość wspólnego rozliczania przez małżonków jest bez wątpienia korzystną preferencją podatkową pozwalającą wielu małżeństwom na spore oszczędności. Niestety możliwość ta budzi nadal wiele wątpliwości.

Do łącznego opodatkowania małżonków nie wystarczy sama chęć. Należy jeszcze spełnić szereg warunków określonych przez ustawodawcę.


Kiedy dopuszczalne?

Wspólne rozliczanie małżonków reguluje art. 6 ust. 2 oraz 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, pozostający przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, a także pomiędzy którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, mogą być na wspólny wniosek małżonków wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie, od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu odrębnie przez każdego z małżonków kwot dochodowych. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

W myśl powyższego artykułu, aby małżeństwo mogło skorzystać ze wspólnego opodatkowania, musi spełnić następujące warunki:

  1. podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  2. pozostawać przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim,
  3. musi występować system współwłasności majątkowej małżeńskiej przez cały rok podatkowy,
  4. małżonkowie muszą złożyć wniosek, wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym.


Wspólne rozliczenie małżonków a różne miejsca zamieszkania

Sytuację wspólnego rozliczenia małżonków, którzy posiadają różne miejsca zamieszkania reguluje § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.u. 2005 nr 165 poz. 1371). Zgodnie z nim właściwość miejscową małżonków posiadających różne miejsca zamieszkania ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego we wspólnym rozliczeniu rocznym. Oznacza to, że małżonkowie wspólnie muszą zadecydować, czy rozliczenie roczne będą składali w urzędzie skarbowym męża, czy żony. Do drugiego mogą jedynie wysłać pismo informujące o wspólnym rozliczeniu się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres zamieszkania męża, lub żony. Należy zaznaczyć, że postępowanie to dotyczy zarówno małżonków rozliczających się drogą tradycyjną jak i za pośrednictwem internetu.


W przypadku przeprowadzki

Dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu w roku podatkowym organem podatkowym jest organ właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego. W przypadku, gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Polski podatników ustał przed tym dniem właściwy jest organ według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.

Oznacza to, że jeżeli małżonkowie kilkakrotnie zmieniali miejsce zamieszkania w roku podatkowym rozliczenie należy złożyć w tym urzędzie, który był dla nich właściwy w ostatnim dniu roku podatkowego za który składają rozliczenie, czyli 31 grudnia danego roku. Jeżeli małżeństwo przeprowadziło się poza granice Polski przed tym dniem wówczas odpowiednim organem będzie organ właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.

Iwona Karkus