Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Weź auto w leasing na koniec listopada

Piotr Szulczewski 24.11.2011 10:00 (aktualizacja: )

24.11 Weź auto w leasing na koniec listopada

Zaliczka za listopad jest szczególnie chętnie obniżana przez przedsiębiorców, a to ze względu na możliwość ustalenia oszczędności podatkowych z tego tytułu. Jedną z dróg optymalizacji podatku jest zawarcie, jeszcze w listopadzie, umowy leasingu.

Rozliczenie podatkowe takiej umowy zależy od tego, na jakim rodzajem leasingu strony zawierające umowę są zainteresowane. Wyróżnia się bowiem dwa rodzaje umów: leasing operacyjny i leasing finansowy. W pierwszym przypadku raty amortyzacyjne rozlicza finansujący leasing, czyli oferujący swoją usługę w tym zakresie. Przedsiębiorca korzystający z pojazdu rozlicza natomiast koszty opłat leasingowych, zgodnie z wysokością obciążeń wskazanych w umowie.

Auto a odliczenie VAT 2013

W przypadku leasingu finansowego sytuacja jest odwrotna. Korzystający rozlicza u siebie raty amortyzacyjne, czyli sam wprowadza go do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w kosztach ujmuje wartość raty oraz opłaty związane z leasingiem, ponoszone na rzecz finansującego.

Korzyści z leasingu

Wydatek na samochód wykorzystywany w leasingu generuje znacznie szybciej koszty podatkowe niż ten sam wydatek poniesiony w gotówce lub poprzez kredyt. Leasing operacyjny do kosztów zalicza wartość rat, których wysokość w zasadzie dowolnie kształtują strony umowy. Jedynym warunkiem jest, by podwyższone raty na początku okresu umowy nie spowodowały jej skrócenia poniżej 40% okresu amortyzacji takiego pojazdu. W związku z powyższym korzystający z auta na podstawie umowy leasingu operacyjnego, bezpośrednio w koszty wliczać może wydatki poniesione z tytułu:

  • opłat manipulacyjnych, administracyjnych oraz wstępnych związanych z aktywacją umowy,
  • opłat ubezpieczeniowych, nawet jeśli dotyczą okresu dłuższego niż rok podatkowy (wyjątkiem jest sytuacja, gdy składka ubezpieczeniowa zawarta jest w racie leasingowej – wówczas księguje się ją łącznie z wartością tej raty),
  • pierwszych rat amortyzacyjnych, nawet jeśli są one podwyższone w stosunku do pozostałych rat leasingu.

Tych samych korzyści nie posiadają leasingujący pojazdy, którzy zawarli umowę leasingu finansowego oraz korzystający z rozliczeń metodą memoriału. W przypadku leasingu finansowego raty amortyzacyjne rozlicza w kosztach korzystający z pojazdu, zatem modyfikacji może podlegać wyłącznie część kosztowa płacona finansującemu leasing. Metoda memoriału nakazuje natomiast rozłożenie wydatków wstępnych ponoszonych w związku z zawartą umową, na cały okres leasingu.


Sprawdź ofertę kredytów samochodowych

 

Zawarcie umowy leasingu operacyjnego pozwala zatem wygenerować szybko wysokie koszty podatkowe. W alternatywnej metodzie kredytowania auta lub nabycia go za gotówkę, koszty te mogłyby powstać wyłącznie z tytułu odpisów amortyzacyjnych. Zatem ich wysokość nie wpłynęłaby znacząco na wysokość zaliczki podatkowej za listopad i grudzień.

Należy też pamiętać, że korzystający z drogiego auta osobowego na podstawie leasingu, do kosztów może zaliczać całą wartość ubezpieczenia pojazdu. W przypadku kupna pojazdu osobowego – do kosztów zalicza się tylko część tej składki. W kosztach rozlicza się ją w takiej wartości w jakiej pozostaje wartość 20 tys. euro przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych według kursu NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Leasingujący może przerzucić koszt ubezpieczenia na finansującego, a wartość składki w całości ująć w racie amortyzacyjnej. Wówczas cała wartość składki może być rozliczona podatkowo.

Do kosztów podatkowych nie zalicza się też odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej auta osobowego, która przekracza wartość 20 tys. euro. W przypadku rat w leasingu finansowym zasada ta nie obowiązuje, cały wydatek wprowadza się zatem w koszty.

Korzystający z leasingowanego auta osobowego (niezależnie od rodzaju leasingu) nie musi prowadzić ewidencji przejechanych kilometrów i ograniczać wydatków na pojazd do limitu ustalonego na podstawie ilości przejechanych kilometrów. W przypadku samochodu wynajętego takie ograniczenie obowiązuje.

I wreszcie na koniec warto pamiętać, że auto leasingowane pozwala w praktyce na dwukrotne odliczenie podatku VAT – raz z tytułu rat leasingowych, drugi – w związku z wykupieniem leasingowanego wcześniej samochodu. W obu przypadkach obowiązuje limit 60% ceny zawartej w cenie nabycia, nie więcej niż 6000 zł, tym niemniej jest on liczony dla każdej z tych czynności odrębnie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl