Wdrożenie PPK w firmie

Gazeta Podatkowa 14.06.2019 07:55 (aktualizacja: )

Od 30 czerwca br. pierwsza grupa pracodawców objęta zostanie przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. PPK wdrożyć będą musieli pracodawcy, którzy na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudniali co najmniej 250 osób.

Stan zatrudnienia

W celu wdrożenia PPK należy podjąć określone czynności. Przede wszystkim trzeba ustalić stan zatrudnienia. Ustawodawca przewidział wprowadzanie obowiązków w zakresie PPK etapami. Kolejność włączania pracodawców do systemu uzależniona jest od liczby zatrudnionych (patrz ramka). Najwcześniej dokonać tego muszą najwięksi pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób, a następnie co 6 miesięcy włączani będą kolejni zatrudniający.

Dodatkowe wydatki

Pracodawca, który będzie objęty przepisami w zakresie PPK, musi przygotować się na dodatkowe koszty. Podstawowa wpłata finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.

Poza tym ustawodawca przewidział, że zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Wysokość tej dodatkowej wpłaty może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym.

Druk PobierzOpis deklaracji
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)aktywny skoroszyt excellFormularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2019 r.


Aby ustalić wysokość dodatkowych kosztów, warto przeprowadzić wstępne rozpoznanie wśród zatrudnionych, bowiem nie każdy musi być zainteresowany oszczędzaniem w ramach PPK.

Wybór instytucji zarządzającej

Kolejnym krokiem jest wybór instytucji zarządzającej. Chodzi tu o instytucję, która będzie gromadziła i inwestowała środki finansowe. Wybór powinien zostać dokonany w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Należy go dokonać mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Wybierać będzie można spośród następujących instytucji finansowych (umieszczonych w ewidencji PPK):

  • Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
  • Funduszy Emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne,
  • Pracowniczych Towarzystw Emerytalnych,
  • Zakładów Ubezpieczeń.

Jeżeli w firmie działają związki zawodowe, to wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, należy dokonać w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

Podpisanie umów

Zatrudniający zobowiązany jest najpierw zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową.

Następnie będzie musiał zawrzeć w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym umowę o prowadzenie PPK. Będzie ona zawierana z instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający uprzednio podpisze umowę o zarządzanie PPK. Podmiot zatrudniający zawrze umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie 3. miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.

Z art. 134 ust. 2 i 3 ustawy o PPK wynika, że:

  • umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający musi zawrzeć w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, od którego stosuje się do niego ustawę, w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK,
  • umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający musi podpisać nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, o którym była mowa powyżej.
Terminy zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK*
podmiot zatrudniającypodleganie przepisom ustawy o PPKmaksymalny termin zawarcia umowy o zarządzaniemaksymalny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK
na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osóbod 1 lipca 2019 r.do 25 października 2019 r.do 12 listopada 2019 r.
na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osóbod 1 stycznia 2020 r.do 24 kwietnia 2020 r.do 11 maja 2020 r.
na dzień 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osóbod 1 lipca 2020 r.do 27 października 2020 r.do 10 listopada 2020 r.
pozostałe podmioty zatrudniająceod 1 stycznia 2021 r.do 23 kwietnia 2021 r.do 10 maja 2021 r.
*Terminy podane w tabeli wskazują daty graniczne. Podmiot zatrudniający objęty stosowaniem ustawy o PPK np. od 1 lipca 2019 r. może wcześniej zawrzeć umowy o zarządzanie i o prowadzenie PPK.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215)


autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 2019-06-13

Zatrudnianie cudzoziemców. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

PPK emerytura