Wahania euro, franka i innych walut odbijają się na różnicach kursowych przedsiębiorców

Piotr Szulczewski 15.06.2016 09:00 (aktualizacja: )

Wahania euro, franka i innych walut odbijają się na różnicach kursowych przedsiębiorców

Różnice kursowe stanowią przychody i koszty podatkowe. Stąd zakup waluty taniej niż kurs jej sprzedaży lub wykorzystania odbija się na wysokości płaconych przez przedsiębiorców podatków.

Wahania euro, franka i innych walut odbijają się na różnicach kursowych przedsiębiorców

Źródło: FORUM

Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami:.

  • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski oraz przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
  • kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski i wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
  • otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu oraz w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
  • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia oraz wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
  • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania oraz wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Różnice kursowe wykazywać należy przy prowadzeniu działalności gospodarczej zarówno przy kwotach niewielkich różnic w kursach, jak i przy znaczących zmianach cen nabycia i wykorzystania waluty. Przy obliczaniu różnic kursowych co do zasady uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań.

O ile różnice kursowe między kursem kupna lub sprzedaży a kursem średnim mogą nie powodować znaczących kwot przychodów lub kosztów podatkowych, to wystąpić one mogą przy kwotach ustalanych pomiędzy kursem kupna a sprzedaży. Te rozliczać należy w związku ze sprzedażą lub zbyciem (wykorzystaniem waluty obcej).

Inna zasada rozliczeń u prowadzący pełną rachunkowość

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem jednak, że ich sprawozdania podlegają obowiązkowi badania przez biegłych rewidentów.

W takim przypadku podatnicy zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonywana na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego, z tym że wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniony.

Po wyborze metody, podatnicy musza korzystać z tej metody przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, z tym że podatnicy mają obowiązek w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność - w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.

Piotr Szulczewski, PIT.pl