W czerwcu dokonaj korekt podatkowych - można zaoszczędzić na odsetkach

Piotr Szulczewski 31.05.2016 09:00 (aktualizacja: )

Ostatni już miesiąc samodzielna korekta rozliczeń podatkowych z okresu poprzedzającego 2016 rok będzie pozwalała na zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę. W czerwcu do zaległości podatkowych z tego okresu po raz pierwszy zastosowanie znajdzie stawka 50% stawki podstawowej. W kolejnych miesiącach zaległość uregulowana samodzielnie za lata poprzedzające 2016 r., zmuszać będzie do obliczania podatku w wyższej kwocie.

 W czerwcu dokonaj korekt podatkowych – można zaoszczędzić na odsetkach

Źródło: FORUM

Od 1 stycznia 2016 r. obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

  • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
  • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
Odsetki od zobowiązań podatkowych
OdsetkiOdsetki obniżone 50%Odsetki podwyższone 150%Obowiązują od
8,0 %4,0 %12,0 %01.01.2016

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi tę zasadę naliczania odsetek podatkowych od zaległości podatkowych, do zaległości powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (przed 1 stycznia 2016 r.) stosuje się zasady naliczania odsetek za zwłokę w brzmieniu wcześniejszym, czyli obowiązującym przed 2016 r.

Powyższe oznacza, że jeżeli zaległość powstała przed 2016 r. to w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki podstawowej. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku zatem 8% stawki podstawowej odsetek za zwłokę obowiązującej w 2015 r., samodzielnie skorygowana zaległość podatkowa z tego roku spowoduje naliczenie odsetek w wysokości 6% a nie jak obecnie 4%. W efekcie podatnik płaci o 2% wyższe odsetki za zwłokę.

Czerwiec 2016 r. - ostatni miesiąc na niższe odsetki od zaległości podatkowych sprzed 2016 roku

Od powyżej wskazanej zasady istnieje jeden wyjątek. Mianowicie zgodnie z przepisami przejściowymi, wprowadzającymi nowe reguły obliczania odsetek za zwłokę, do zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

W przypadku zatem, jeśli podatnik posiadając zaległość powstałą przed 2016 r.:

  • samodzielnie złoży korektę deklaracji, z której zaległość będzie wynikała (korekta musi zostać złożona do końca czerwca),
  • ureguluje w ciągu 7 dni zaległość podatkową (7 dni mogą przypadać w lipcu, o ile korektę złożono jeszcze w czerwcu),

- to może zastosować niższe odsetki za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej, obowiązującej tego podatnika.

Taką samą zasadę niższych odsetek zastosować można w razie zaliczenia na poczet innego zobowiązania nadpłaty podatku lub w razie zawyżenia zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych.

Piotr Szulczewski, PIT.pl