VAT od noclegu i gastronomii przerzuć na nabywcę końcowego

Piotr Szulczewski 30.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

30.01 VAT od noclegu i gastronomii przerzuć na nabywcę końcowego

Piotr SzulczewskiNa rynku spotkać można czynności, których nabycie nie uprawnia do odliczenia podatku zawartego w cenie. Zasada powyższa dyskryminuje podmioty pośredniczące, dla których czynności bez prawa odliczenia VAT stają się elementem świadczenia na rzecz klienta. Wszystko ma się jednak zmienić.

Dostawca towaru lub usługi, korzystając z czynności wykorzystywanych przez podmiot trzeci na rzecz swojego klienta zostaje podwójnie opodatkowany podatkiem VAT.
 

Korekty faktur - skutki w podatku od towarów i usług (VAT)

Pierwszy raz – będąc nabywcą – nie ma możliwości odliczyć podatku z tytułu czynności, której nie jest ostatecznym odbiorcą. Drugi raz – nalicza VAT opodatkowując czynność dokonaną na rzecz ostatecznego nabywcy, na rzecz którego przenosi prawo do konsumpcji wcześniej nabytego towaru lub usługi, z tytułu których nie uzyskał możliwości odliczenia VAT. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy nabycie dotyczy usług zwolnionych z VAT lub opodatkowanych stawką niższą, niż właściwa dla czynności, z którą związane jest takie nabycie. W konsekwencji mimo, że nabywca nie jest konsumentem, płaci podatek z tytułu nabytych towarów i usług.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy VAT nie ma prawa podatnik w przypadku usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Stosowanie refaktur nie było i nie jest rozwiązaniem, by zachować prawo odliczenia VAT od powyższych usług. W przypadku ich refakturowania, wystawiającego refakturę uznawać należy za świadczącego usługę pierwotną. Stąd ma on też obowiązek zastosować właściwą dla siebie stawkę podatku VAT oraz odpowiednio rozpoznać u siebie prawo odliczenia podatku VAT z tytułu wcześniejszego nabycia usługi.
 

Zasady anulowania faktur

Odróżnić od siebie należy dwa rodzaje usług – nabywane celem prowadzenia własnej działalności oraz nabywane w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, jako element świadczenia kompleksowego na rzecz kontrahenta. W tym drugim przypadku to kontrahent, a nie podatnik - przedsiębiorca będzie konsumentem nabywanej usługi.

Do 2014 problem VAT próbowano łatać poprzez zastosowania pełnomocnictw do nabyć towarów i usług w imieniu innych podmiotów. Alternatywą było również wykorzystywanie firm zewnętrznych, które świadcząc usługę kompleksową przekazywały faktury kompleksowe, same będąc pozbawionymi prawa odliczenia VAT z tytułu świadczeń gastronomicznych i noclegowych – pomocniczych do usługi podstawowej.

W roku 2014 zmiana ustawy o VAT spowodowała, że do wartości podstawy opodatkowania nie zalicza się kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Wprowadzona zmiana wynika z art. 29a ust 7 pkt 3 znowelizowanej ustawy o VAT.

Jeżeli zatem podatnik:

  • nabywa w imieniu i na rzecz swojego klienta towary lub usługi (ze stawką zwolnioną, nie dające prawa odliczenia, ze stawką obniżoną),
  • w ewidencji dla celów podatku VAT zawiera wykaz płatności przejściowych

- to ma prawo świadcząc usługę kompleksową nie wliczać elementów nabywanych bezpośrednio w imieniu i na rzecz swojego klienta do podstawy opodatkowania.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl