Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Usługi odpłatne IOD (inspektora danych osobowych) z 23% stawką VAT

Piotr Szulczewski

Organy podatkowe uznają, że działania inspektorów danych pozostają opodatkowane podstawową stawką podatku VAT. Chodzi przede wszystkim o dostarczanie informacji dotyczących danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO, oraz wszelkich kolejnych kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Administrator danych podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem - udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji o danych oraz prowadzić z nią wszelką komunikację w sprawie przetwarzania. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach - elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

 

Monitoring w zakładzie pracy - nowe prawa i obowiązki pracodawcy związane z RODO

 

Informacje oraz komunikacja i działania podejmowane przez IOD na rzecz osób, których dane są przetwarzane co do zasady, są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:

  • pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
  • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Osoba której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. IOD dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

 

IOD z 23 procentowym VAT

Jak wskazują organy podatkowe, IOD z tytułu płatnych czynności, pobiera opłatę za świadczenie usług. W rozumieniu przepisów ustawy o VAT, usługą jest bowiem każde świadczenie nie będące dostawą towarów. Tak szeroka definicja usługi pozwala na zaliczenie do nich również czynności IOD.

Czynność dostarczania informacji dotyczących danych osobowych na podstawie przepisów RODO oraz wszelkich kolejnych kopii za pobraniem opłaty, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) według stawki podstawowej.

Podstawa: interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej, 09-05-2018, sygn. akt 0114-KDIP4.4012.216.2018.1.MP.