Ulga na badania i rozwój (ulga B+R)

Piotr Szulczewski 30.09.2015 09:00 (aktualizacja: )

Polska zobowiązana jest zwiększyć do 2020 r. wydatki na działalność B+R w wysokości 1,7 proc. PKB (obecne wydatki na B+R to 0,9 proc.). Podatkową metodą wsparcia działalności innowacyjnej - badań i rozwoju, ma być ulga podatkowa dla przedsiębiorców inwestujących w tę dziedzinę gospodarki. Obecnie projekt ustawy w tej sprawie został przyjęty przez Sejm RP i trafił do Senatu. 

Ulga na badania i rozwój (ulga B+R)

Źródło: East News

Zgodnie z zaakceptowanymi przez Sejm RP propozycjami, poniesione na działalność B+R koszty, podatnik będzie mógł nie tylko zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów i obniżyć tym samym wartość dochodu, ale dodatkowo możliwe będzie ich odliczenie od podstawy opodatkowania. Odliczenie to nie będzie jednak równe kwocie poniesionych wydatków, lecz sięgać będzie 30 proc. kosztów kwalifikowanych, związanych z wypłatą wynagrodzeń osobom pracującym przy projektach innowacyjnych. Dodatkowo możliwe będzie odliczenie 20 proc., a w przypadku dużych firm - 10 proc. kosztów nabycia surowców i materiałów, ekspertyz, usług doradczych, wyników badań naukowych, czy odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej. związanych z pracami innowacyjnymi. Podobnie odliczenie to przysługuje w związku z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Ulga będzie przysługiwać wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, obowiązani będą odrębnie ewidencjonować koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Brak uregulowań dotyczących przychodów ze sprzedaży efektów prac innowacyjnych

Projekt znajdujący się w Senacie nie zawiera regulacji pozwalających korzystać z niższej stawki podatkowej przy sprzedaży produktów lub usług, będących efektem działań B+R.

Dyskutowany do tej pory tzw. patent box p objąć miał przychody uzyskiwane z wytworzonych lub opracowanych patentów i wzorów użytkowych i skutkować stawką podatku w wysokości nawet połowy stawki podstawowej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl