Ulepszenie wartości niematerialnej - amortyzować czy wliczyć bezpośrednio w koszty?

Piotr Szulczewski 16.11.2015 10:00 (aktualizacja: )

Ulepszenie wartości niematerialnej - amortyzować czy wliczyć bezpośrednio w koszty?

Przedsiębiorca, który we własnym zakresie wytworzy wartość niematerialną może po pewnym czasie dokonywać w niej ulepszeń i modernizacji. Podjęte w związku z tym prace mogą okazać się wysokowartościowe, a w związku z tym powstaje pytanie, czy podlegają one amortyzacji, czy też należy je bezpośrednio zaliczyć do kosztów podatkowych.

Ulepszenie wartości niematerialnej - amortyzować czy wliczyć bezpośrednio w koszty?

Źródło: YAY foto

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych może powodować u przedsiębiorców szereg problemów. Zgodnie z zasadami podatkowymi, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:

  • od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące;
  • od licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych - 24 miesiące;
  • od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych - 12 miesięcy;
  • od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 60 miesięcy.

W trakcie prowadzenia amortyzacji dojść może do ulepszenia lub modernizacji wartości niematerialnej i prawnej. W takim przypadku powstaje pytanie o ustalenie wartości początkowej oraz o zasady dalszej amortyzacjii wysokość odpisów amortyzacyjnych po dokonaniu takich czynności.

Powyższy problem dotyczyć może np. aplikacji komputerowych stworzonych na zlecenie przedsiębiorcy, a następnie ulepszanych w związku z rozszerzaniem się działalności przedsiębiorstwa lub poszerzaniem rynków zbytu. Przykładowo wartość aplikacji może wynosić 100.000 zł, natomiast nabycie praw do ulepszenia i aktualizacji obciążać mogą koszty dodatkowo kwotą 40.000 zł.

Odrębna amortyzacja ulepszeń WNiP

Wartości niematerialne i prawne nie zwiększają swej wartości początkowej w drodze ulepszenia. Prawo do zwiększania wartości początkowej dotyczy wyłącznie środków trwałych. O tym, czy wydatki poniesione na rozbudowę użytkowanej WNiP obciążą bezpośrednio czy pośrednio koszty podatkowe, decydować będzie treść licencji na ich użytkowanie lub zasady nabycia praw do tej wartości niematerialnej i prawnej. Ulepszenia aplikacji, technologii i innych praw traktować należy zatem jako samodzielną WNiP, dającą prawo do samodzielnej amortyzacji lub zaliczenia do kosztów podatkowych. Zatem wydatki mające na celu rozbudowę programu komputerowego lub aplikacji mobilnej zostaną - w zależności od okoliczności - zaliczone bezpośrednio i w całości do kosztów uzyskania przychodów albo uznane za nową wartość niematerialną i prawną podlegającą odrębnej amortyzacji. Podlegają niej bowiem m.in. nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

  • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
  • prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
  • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Decydującym o obowiązku amortyzacji będzie wartość początkowa WNiP do 3.500 zł lub wyższa od tej kwoty.

Piotr Szulczewski, VAT.pl