TK: ZUS ma prawo podważyć zbyt wysokie wynagrodzenie pracownika

Iwona Maczalska 12.12.2017 11:00 (aktualizacja: )

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do zweryfikowania wysokości podstawy składki poprzez analizę wysokości wynagrodzenia pracownika. W przypadku wątpliwości co do zbyt wysokiego wynagrodzenia może je zakwestionować. Tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2017 roku.

ZUS podważy zbyt wysokie wynagrodzenie od którego odprowadzone są składki ZUS

ZUS podważy zbyt wysokie wynagrodzenie / YAY foto

 

29 listopada Trybunał Konstytucyjny odniósł się do pytania prawnego zadanego przez Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie kompetencji ZUS-u w zakresie weryfikacji wysokości podstawy składki poprzez weryfikację wysokości wynagrodzenia pracownika. Sprawa dotyczyła zasiłku z ubezpieczenia chorobowego, którego podstawa zdaniem ZUS-u została ustalona na podstawie zawyżonego wynagrodzenia pracowniczego. Od wynagrodzenia tego na chwilę przed wypłatą zasiłku chorobowego opłacono składki społeczne.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, wyrażonego w wyroku z dnia 29 listopada 2017 roku, sygn. P 9/15 Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada pełne kompetencje do weryfikacji wysokości wynagrodzenia pracownika będącego podstawą do obliczania składek społecznych. ,,Stosunek ubezpieczenia chorobowego ma bowiem charakter publicznoprawny i stosuje się doń przepisy k.p.a. Wszystkie elementy stosunku łączącego − w sferze zabezpieczenia społecznego − pracownika z państwem są ustawowo określone. Są nimi, między innymi: zależna od wysokości wynagrodzenia wysokość uiszczanej składki oraz decyzja ZUS. Innymi słowy, określona w umowie o pracę wysokość wynagrodzenia pracownika rzutuje na treść stosunku publicznoprawnego, którego celem jest realizacja konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego”. Jeżeli zatem Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma jakiekolwiek wątpliwości co do wysokości wynagrodzenia pracownika, ma prawo dokonać stosownej weryfikacji.

Co więcej Trybunał Konstytucyjny wskazał, że ze względu na wielość czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia pracowniczego stosować należy art. 13 Kodeksu pracy, w myśl którego pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia, a także art. 78 § 1 K.P. w myśl którego wynagrodzenie powinno odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom wymaganym do jej wykonywania, a także powinno uwzględniać ilość i jakość wykonywanej pracy. Przepisy te sugerować mogą, że pracodawca ma pełną swobodę w ustalaniu wysokości wynagrodzenia – a ZUS nie powinien w wysokość tą ingerować. Tak jednak nie jest. Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny ,,wysokość wynagrodzenia wprost determinuje wysokość świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, finansowanych ze środków publicznych. To z tego właśnie powodu, analiza postanowień umów o pracę musi uwzględniać również interes publiczny”.

Iwona Maczalska, PIT.pl
na podstawie trybunal.gov.pl