Pobierz e-pity 2019

Termin na zwrot nadpłaty podatku z deklaracji PIT za 2014 r. mija już wkrótce

Piotr Szulczewski 06.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Organy podatkowe mają czas do końca lipca na zwrot podatku wykazanego w zeznaniach podatkowych. Termin ten nie dotyczy jednak wszystkich podatników i nie każdy może śledzić status rozpatrzenia swojej deklaracji podatkowej.

zwrot podatku PIT z deklaracji rocznej za 2014 rok

Źródło: East News

Co do zasady termin zwrotu podatku mija po trzech miesiącach od daty, w której podatnik złożył deklarację do urzędu skarbowego. Gdyby do tego czasu nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontrolnego, to po upływie tego czasu podatnikowi należą się odsetki za zwłokę.

Niezwrócone terminowo nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych (obecnie 8% rocznie), przy czym przysługuje ono od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji. Zatem odsetki należny naliczać za cały okres oczekiwania na zwrot nadpłaty, a nie wyłącznie za dni przekraczające 3 miesiące, w których organ miał obowiązek zwrócić nadpłatę.

Jeżeli podatnik złożył deklarację podatkową wcześniej niż 30 kwietnia, to termin trzech miesięcy mija u niego wcześniej. Kontrolując zatem terminowość zwrotu nadpłaty podatku, powinien najpierw ustalić datę, w której doręczył deklarację roczną PIT do urzędu skarbowego, a następnie obliczyć termin 3 miesięcy, w których powinno dojść do zwrotu nadpłaty. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

Nie w każdym urzędzie sprawdzisz, kiedy dostaniesz zwrot nadpłaty

Tylko nieliczne organy podatkowe udostępniają podatnikom aplikacje pozwalające śledzić status ich deklaracji podatkowej oraz termin zwrotu podatku. Aplikacje takie dostępne są m.in. pod poniższymi adresami:

Termin zwrotu czasami może ulec wydłużeniu

W przypadkach, gdy termin zwrotu ulega wydłużeniu, dochodzi do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W przypadku, gdy dodatkowa weryfikacja deklaracji jest niezbędna, termin 3 miesięcy zwrotu całej kwoty nadpłaty (a nie wyłącznie korygowanej części) liczony jest od daty skorygowania druku przez organ podatkowy lub od terminu wyznaczonego przez ten organ na wniesienie sprzeciwu w stosunku do przyjętej przez niego, w wyniku czynności sprawdzających, kwoty nadpłaty po dokonanej weryfikacji. Płynie z tego wniosek, że deklaracje z błędami obliczeniowymi lub poddawane weryfikacji, w wyniku której dochodzi do zmiany kwoty nadpłaty, rozliczane są później niż nadpłaty deklarowane w kwotach prawidłowych.

Podobnie termin zwrotu będzie dłuższy, gdy podatnik samodzielnie ustali, że w deklaracji PIT wskazał złą wartość nadpłaty i dokona jej korekty wraz z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Wówczas bowiem termin na zwrot wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją) lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pierwotnego zeznania lub deklaracji.

Piotr Szulczewski, PIT.pl