Stawka 0% VAT na towary budowlane - będą preferencje przez najbliższe trzy miesiące

Piotr Szulczewski 30.08.2017 09:00 (aktualizacja: )

Stawka 0% VAT na towary budowlane - będą preferencje przez najbliższe trzy miesiące

Dla dostaw towarów budowlanych dla osób z gmin poszkodowanych żywiołem w sierpniu 2017 r. stosować będzie można 0% stawkę VAT.Stawka obniżona działać ma przez 3 miesiące, do 30 listopada 2017 r. Dotyczyć jednak ma wyłącznie dostaw nieodpłatnych.

Stawka 0% VAT na towary budowlane
Źródło: YAY foto

Zastosowanie stawki 0% VAT dotyczyć ma dostaw towarów budowlanych, dokonywanych wyłącznie na rzecz:

  • Osób fizycznych,
  • Podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku, w zakresie zbiorowego zakwaterowania uczniów i studentów.

<< Zaniechanie poboru podatku od spadku i darowizn >>

 

Podmioty te muszą posiadać prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane (tytuł uprawniający do prowadzenia prac budowlanych na nieruchomości). Dodatkowo nieruchomość musiała zostać uszkodzona w wyniku występujących w sierpniu 2017 r. wiatrów, opadów lub wyładowań atmosferycznych.

Jeżeli sprzedawca zdecyduje się na sprzedaż towaru – zastosować należy stawkę standardową. Jeżeli jednak towary na odbudowę przekaże nieodpłatnie – nie zapłaci VAT z tytułu takiego nieodpłatnego przekazania. Warunkiem jest by oprócz umowy darowizny posiadał:

  • Poświadczoną przez pracownika socjalnego kopię wywiadu rodzinnego z obdarowanym, z którego to wywiadu wynika, że osoba ta poniosła szkodę w nieruchomości,
  • Zaświadczenie od wójta lub burmistrza lub prezydenta miasta, z którego wynika szkoda w nieruchomości u obdarowanego.

Szkoda występować może zarówno w mieniu prywatnym (rodzinnym) obdarowanych, jak również w budynkach gospodarczych czy prowadzonych działalnościach. Spełnienie powyższych warunków co do umowy i zaświadczeń upoważnia do stosowania 0% stawki VAT przy dostawach nieodpłatnych towarów, przy których nabyciu podatnikowi przysługiwało prawo obniżenia podatku VAT.

Piotr Szulczewski, VAT.pl