Sprawdź, jak przekazać 1% podatku PIT dla OPP

03.01.2014 10:00 (aktualizacja: )

Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i chciałbyś aby 1% podatku od Twoich dochodów trafił na konto wybranej OPP, możesz to uczynić w następujący sposób:
 

I. Złóż w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe w ustawowym terminie*:
 

do 31 stycznia 214 roku: do 30 kwietnia 2014 roku:
PIT-28 PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39


II.Zapłać podatek. Dla potrzeb przekazania 1% podatku, zapłaty podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty dla OPP, należy dokonać w terminie*:

do 31 marca 2014 roku z: do 30 czerwca 2014 roku z:
PIT-28 PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39


III. Wybierz OPP. Wyboru OPP dokonujesz z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku.

Wykaz ten prowadzi Minister Pracy i Polityki Społecznej. Ma on formę elektroniczną i od 15 grudnia 2013 r. jest udostępniany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mpips.gov.pl.
 

Wykaz OPP uprawnionych do 1% podatku PIT za 2013 rok

O tym jakie OPP mogą być ujęte w ww. wykazie oraz za sady jego prowadzenia, określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będące we właściwości MPiPS.


IV. Wypełnij odpowiednie rubryki w zeznaniu podatkowym albo w jego korekcie.

W zeznaniach podatkowych znajduje się blok „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.

Jeśli w bloku tym podasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji (patrz pkt III) oraz kwotę do przekazania na jej rzecz, to będzie to równoznaczne ze złożeniem ww. wniosku.

Na tej podstawie naczelnik urzędu skarbowego przekaże pieniądze OPP, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w przepisach ustawy, w których odstępuje się od przekazania 1% podatku, np. OPP nie dokonała zgłoszenia numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania środków z 1% zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami). Przekazanie środków nastąpi na rachunek bankowy podany przez OPP i zamieszczony w wykazie prowadzonym przez MPiPS. Ty nie musisz go znać i podawać w składanym zeznaniu podatkowym.
 

* Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 § 5 ustawy – Ordynacja podatkowa).

<< czytaj całość

Źródło: broszura Ministerstwa Finansów