Pobierz e-pity 2020

Spadek z zagranicy zgłoś w innym urzędzie niż spadek z Polski

Piotr Szulczewski 13.11.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zgłoszenia podatkowego oraz zapłaty podatku od spadku dokonać należy w odmiennym urzędzie skarbowym niż ten, z którego pomocy korzystamy przy rocznych rozliczeniach podatkowych. Właściwość ustala się odmiennie w przypadku spadków krajowych i odmiennie w przypadku spadków z zagranicy.

Spadek z zagranicy zgłoś w innym urzędzie niż spadek z Polski

Źródło: YAY foto

Właściwość miejscową organów podatkowych ustala się w zależności od przedmiotu dziedziczenia. W sprawach dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, zachowku właściwym będzie:

  • Organ podatkowy ustalony według miejsca położenia nieruchomości, jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego,
  • Organ podatkowy ustalony według miejsca położenia nieruchomości - jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione powyżej i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego,
  • Organ właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy - w przypadkach innych niż wymienione powyżej; a w przypadku braku takiego miejsca – organ właściwy według ostatniego miejsca jego pobytu.

Spadek z zagranicy zgłoś do innego urzędu

Odmiennie ustalić należy właściwość w sprawach nabycia, które w całości lub w części dotyczy rzeczy położonych za granicą lub praw majątkowych podlegających wykonaniu za granicą. W takim przypadku ustala się ją według miejsca zamieszkania nabywcy spadku w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.

Jeżeli natomiast nabycie dotyczy majątku po nierezydencie, który to majątek znajduje się w Polsce – właściwość organów skarbowych ustalić należy na zasadach wskazanych dla polskich spadków, wskazanych powyżej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl