Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Składka ZUS w 2019 r. dla przychodów do 63000 zł rocznie?

Piotr Szulczewski

Zmiana zasady ustalania podstawy składek ZUS przez przedsiębiorców wpłynie na wysokość, w jakiej ostatecznie będzie trzeba zapłacić należności ubezpieczeniowe. Obecnie składka jest co do zasady stała, niezależnie od przychodu przedsiębiorstwa. W roku 2019 jej wysokość dla części przedsiębiorstw zależeć będzie od kryterium dochodowego.

 

Rząd przyjął projekt niższych składek ZUS dla firm działających na małą skalę

 

Z nowych regulacji skorzystają od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie przekroczą średniomiesięcznie 5250 zł. Pozostali przedsiębiorcy będą zmuszeni stosować nadal stare zasady rozliczania składek.

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2018 i 2019

Bez zmiany pozostanie zasada ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Corocznie jest ona ustalana jako zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

 

Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS 2019 i 2018

Warunkiem koniecznym skorzystania z rozwiązania jest nieprzekraczanie limitu rocznego przychodu w wysokości 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uzależniona jest od przychodu wyłącznie u tych przedsiębiorców, u których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

W efekcie przychód (kwota faktycznie należna od kontrahentów)  nie może w 2018 r. przekroczyć 63.000 zł (30x2100 zł). Tylko tacy przedsiębiorcy skorzystać mogą z nowelizacji przepisów o składach ZUS i uzależnić je od wartości przychodu. Osoby o wyższym przychodzie ustalają składki ZUS na dotychczasowych zasadach.

Z nowej zasady ustalania składek ZUS wyłączone są osoby uczestniczące w spółkach osobowych.

Podstawa składek ZUS nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli tyle ile wynoszą składki dla obecnych przedsiębiorców) i nie może być niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (czyli tyle ile wynosi tzw. ulga w ZUS).

Wysokość składki ubezpieczony ustala na dany rok kalendarzowy mnożąc uzyskany przez ubezpieczonego, przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez „współczynnik”.

Współczynnik na 2019 r. to:

(prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok 2019) x 0,24 / Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu 2019 r.

Współczynnik jest zaokrąglany do czterech miejsc po przecinku, jeśli na piątym miejscu po przecinku jest liczba równa lub wyższa niż 5 lub w dół, jeśli jest niższa.

 

Współczynnik ubezpieczeniowy w 2019 r.

Na tę chwilę żadna z tych dwóch zmiennych nie jest jeszcze znana. Przypuszczalnie jednak:

Przy takich zmiennych współczynnik wynosić będzie: 4765 x 0,24 /2220 zł = 0,51513 = 0,5151

Taki współczynnik zastosować będzie trzeba do kwoty przychodu z działalności gospodarczej z roku poprzedniego, aby ustalić podstawę składek emerytalnej i rentowej.

Przychód należy jednak ustalić średniomiesięcznie. Stosuje się w tym celu wzór:

Łączny przychód roczny x 30 / ilość dni wykonywania działalności w 2018 r.

Należy pamiętać przy tym, że maksymalny przychód średniomiesięczny, przy składce uzależnionej od przychodu wyniesie:

63000 x 30/365 = 5178,08 zł

 

Wysokość składki ubezpieczeniowej ZUS dla przedsiębiorcy w 2019 r. 

W efekcie składka ZUS (bez ubezpieczenia zdrowotnego) wyniesie:

 

Przychód miesięczny 2018 r.

Współczynnik

Podstawa ZUS 2019

Emerytalne (19,52%)

Rentowe

Wypadkowe

FP

Chorobowe

Łącznie ZUS 2019

ZUS 2018
8%

(1,67%

2,45%2,45%
1 000 zł 666(1)130,0053,2811,1216,3216,32227,04908,76
2 000 zł 1030,2201,1082,4217,2025,2425,24351,20
3 000 zł 1545,3301,64123,6225,8137,8637,86526,79
4 000 zł0,51512060,4402,19164,8334,4150,4850,48702,39
5 000 zł

 

2575,5502,74206,0443,0163,1063,10877,99

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

(1) – zgodnie ze współczynnikiem – podstawa wyniosła 510,1 zł, ale została podwyższona do 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia na styczeń 2019 r. (2220 zł)