Sezonową działalność zawieś po sezonie

Iwona KarkusOkres wakacyjny to czas, kiedy przedsiębiorcy skuszeni okazją uzyskania dodatkowego zarobku otwierają działalność sezonową. Choć wraz z końcem sezonu przychody firmy znacznie się zmniejszają to podatki i składki płacić trzeba. Co w takiej sytuacji robić?

Wielu przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem szybkiego zarobku decyduje się na założenie sezonowej działalności gospodarczej. Choć uzyskane przychody często nie są małe to generowane są maksymalnie przez 3-4 miesiące w roku. Później przychody kończą się i pozostają jedynie obowiązkowe jak w przypadku każdej innej działalności składki i podatki. Wyjściem z patowej sytuacji jest zawieszenie działalności gospodarczej po zakończeniu sezonu.

Pamiętaj! Zawieszenie działalności możliwe jest wyłącznie w przypadku niezatrudniania pracowników. Poprzez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć osobę, która nie nawiązała stosunku pracy z pracownikami.


Zawiesiłeś działalność zawieś składki

Prawo do czasowego zawieszenia działalności gospodarczej daje przedsiębiorcy ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz.1807). Zgodnie z artykułem 14a powyższej ustawy pracodawca może zawiesić swoją działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. Co więcej, nie musi on opłacać należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w trakcie trwania zawieszenia. Przedsiębiorca zwolniony jest z opłacania składek ZUS od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, aż do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania owej działalności. W przypadku składki zdrowotnej sytuacja jest nieco inna. Przedsiębiorca zobowiązany jest bowiem w miesiącu zawieszenia opłacić składkę zdrowotną. Zwolnienie w tym przypadku dotyczy zatem dopiero miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło zwolnienie.
 

Pamiętaj ! Pracodawca może zawiesić swoją działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. Po przekroczeniu tego terminu, jeżeli działalność gospodarcza nie zostanie wznowiona – firma zostaje wykreślona z ewidencji przedsiębiorców.
 

Zawiesiłem działalność ale co z podatkami?

Jeżeli po sezonie pracodawca kontynuuje działalność gospodarczą nawet w niewielkim stopniu i uzyskuje przychód to ciągle zobowiązany jest do opłacania podatków. Zawieszenie działalności powoduje automatyczne zwolnienie z tego obowiązku.

Warto jednak zaznaczyć, że w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać czynności wchodzących w zakres prowadzonego przedsiębiorstwa ma jednak prawo do:

  • wykonywania czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia przychodów,
  • przyjmowania należności, regulowania zobowiązań, które powstały przed datą zawieszenia działalności,
  • zdobywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
  • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych, administracyjnych związanych z działalnością wykonywaną przed zawieszeniem,
  • wykonywania obowiązków nakazane przepisami prawa,
  • osiągania przychodów finansowych z wykonywanej działalności przed jej zawieszeniem,
  • może zostać poddany kontroli na takich samych zasadach jak w przypadku wykonywania działalności gospodarczej.


Zawieszenie działalności nie wolne od wad

Zawieszenie działalności i jednocześnie rezygnacja z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne niesie za sobą znaczącą oszczędność, ale i pewne konsekwencje. W obecnym systemie emerytalnym wysokość emerytury zależy m.in. od składek faktycznie przez nas odprowadzanych. Zatem okres zawieszenia działalności firmy nie liczy się do okresu składkowego, jaki uprawnia przedsiębiorcę do emerytury. Inną negatywną konsekwencją jest ustanie ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy. Następuje ono po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku składkowego i powoduje utratę prawa do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.


Jak zawiesić działalność?

Zawieszenie działalności odbywa się zawsze na wniosek przedsiębiorcy. W przypadku osób fizycznych wniosek o zawieszenie działalności można wysłać listem poleconym do urzędu gminy bądź złożyć go tam osobiście. Bez wątpienia jednak sposobem najszybszym jest złożenie wniosku on-line za pośrednictwem strony www.ceidg.gov.pl na formularzu CEiDG-1 .
 

Bezpłatne SMS Opis
CEiDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 objaśnienia

Składając jednak wniosek za pośrednictwem internetu należy mieć na uwadze, że konieczne będzie potwierdzenie tożsamości poprzez złożenie elektronicznego podpisu bądź podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Wniosek można złożyć również w trybie anonimowym. Wymaga to jednak wizyty w Urzędzie Gminy w terminie 7 dni od daty wypełnienia wniosku celem potwierdzenia tożsamości.

Iwona Karkus
PIT.pl