Pobierz e-pity 2020

Senat za minimalną stawką godzinową

22.07.2016 09:00 (aktualizacja: )

Senat przyjął ustawę wprowadzającą minimalną stawkę godzinową dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Z uwagi na wprowadzone poprawki, ustawa została ponownie skierowana do Sejmu RP.

Pełnomocnictwo ogólne złożysz wyłącznie przez portal podatkowy

Źródło: YAY foto

Zgodnie z ustawą, od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł. Poziom minimalnej stawki godzinowej jest skorelowany z wysokością ustalanego corocznie minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. minimalna stawka godzinowa będzie wzrastała w stopniu równym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia ustalanego dla pracowników).  Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie – zgodnie z przepisami ustawy - 13 zł za godzinę. W latach kolejnych, wysokość tej stawki uzależniona będzie również od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Stawka godzinowa ma obejmować również samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Przestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej będzie kontrolować Państwowa Inspekcja Pracy, która w tej sprawie zyska dodatkowe uprawnienia. Za naruszenie przepisów dotyczących wypłacania minimalnej stawki godzinowej przewidziano kary od 1. do 30 tys. zł.

- Chcemy zapobiec nadużywaniu umów cywilnoprawnych i równocześnie chronić osoby otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poziomie – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. - W praktyce dochodzi często do sytuacji, w których osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej ma ustalone wynagrodzenie na poziomie znacznie niższym od minimalnego wynagrodzenia przysługującego za pracę w ramach stosunku pracy. Pracodawcy, chcąc obniżyć koszty zatrudnienia, zastępują umowę o pracę umowami cywilnoprawnymi.

Ustawa zakłada zakaz zrzeczenia się prawa do minimalnego wynagrodzenia czy przeniesienia go na inną osobę, a jego wypłaty muszą być dokonywane w formie pieniężnej. Gwarantuje również otrzymywanie przez zleceniobiorcę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej w regularnych odstępach czasu – w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc – co najmniej raz w miesiącu.

Oprócz wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej za wykonanie zlecenia lub świadczenie usług, ustawa przewiduje również zmiany dotyczące ustalania minimalnego wynagrodzenia przysługującego osobom  zatrudnionym na podstawie stosunku pracy.

Po pierwsze, znosi możliwość różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy (tj. możliwość ustalania minimalnego wynagrodzenia dla osób w pierwszym roku pracy na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.). Wg nowych przepisów wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – będą mieli prawo do minimalnego wynagrodzenia w jednakowej wysokości.

Po drugie, ustawa przewiduje, że przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia nie będzie uwzględniany dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Źródło: www.mpips.gov.pl