Są problemy z pełnomocnictwami w organach podatkowych

Piotr Szulczewski 12.05.2016 09:00 (aktualizacja: )

Nieustępującym problemem w przypadku reprezentacji klientów przed organami podatkowymi pozostaje doręczanie pism. Od 2016 r. organ powinien bowiem korzystać w tym zakresie z formy elektronicznej, a reprezentant profesjonalny – adwokat, radca prawny, doradca podatkowy – posiadać odpowiednio uwierzytelniony adres elektroniczny do doręczeń tego typu korespondencji.

Są problemy z pełnomocnictwami w organach podatkowych

Źródło: FORUM

Problem dotyczy stosowania w praktyce obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. art. 144 § 5 ustawy –ordynacja podatkowa.

O ile bowiem organ podatkowy doręcza standardowo pisma w dwóch formach:

  • za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy celnych lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego, lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, lub
  • za urzędowym poświadczeniem odbioru, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

- to w przypadku reprezentacji profesjonalnej doręczenia dokonuje się w odmienny sposób.

Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym oraz organom administracji publicznej następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego. W praktyce nie wszyscy pełnomocnicy korzystają lub chcą korzystać z elektronicznej formy kontaktu z organami skarbowymi. Nie posiadają konta w systemie ePUAP lub na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, a wyłącznie w tych formach może się odbywać bez przeszkód komunikacja z organem podatkowym przez profesjonalnych reprezentantów. Jeżeli przepisy ordynacji podatkowej nie przewidują bowiem doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, doręczenie następuje przez portal podatkowy w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

>>> Będzie wzór pełnomocnictwa podatkowego ogólnego <<<

W przeciwieństwie do korespondencji z klientem, nie ma możliwości, by doręczenia pism urzędowych odbywało się na firmowy adres e-mail albo na piśmie na adres kancelarii. Organ podatkowy, po złożeniu pełnomocnictwa – szczególnego, do określonej czynności, do podpisania deklaracji, a od lipca 2016 r. – również ogólnego, wezwie pełnomocnika do uzupełnienia złożonej substytucji i wskazania w niej adres e-mail.

Problem z ePUAP? Pismo może być wysłane w formie papierowej

Ostatnie problemy z funkcjonowaniem platformy ePUAPuwidoczniły sytuację, w której konieczna może być zastępcza forma komunikacja z organem skarbowym.

W takim przypadku organ podatkowy doręcza pisma reprezentantowi podatnika za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy celnych lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego, lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. Tym samym organ nie powinien więc telefonicznie wzywać do osobistego odbioru korespondencji w swojej siedzibie.

Piotr Szulczewski, PIT.pl