Pobierz e-pity 2018

RPP nie zmieniła stóp procentowych NBP

08.06.2012 09:00 (aktualizacja: )

W dniach 5-6 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 4,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 5,00% w skali rocznej;

W informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej znalazło się takie uzasadnienie decyzji:

"Napływające dane sygnalizują stabilizację aktywności w gospodarce światowej na niskim poziomie. Stagnacji w strefie euro towarzyszy umiarkowany wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. Równocześnie aktywność gospodarcza w największych gospodarkach wschodzących nieznacznie się osłabiła. Inflacja na świecie, pomimo pewnego obniżenia, pozostaje podwyższona.

Od ostatniego posiedzenia Rady pogorszyły się nastroje na międzynarodowych rynkach finansowych, co było głównie związane z nasileniem obaw o sytuację gospodarczą niektórych krajów strefy euro. Pogorszenie nastrojów przyczyniło się do deprecjacji kursów walut gospodarek wschodzących, w tym złotego, a także do obniżenia cen surowców na rynkach światowych.

Kalkulator odsetek

W Polsce dane o PKB potwierdziły, że wzrost gospodarczy stopniowo się obniża. W I kw. br. stabilnemu wzrostowi konsumpcji towarzyszył wolniejszy niż w poprzednim kwartale wzrost inwestycji. Obniżyła się także dynamika polskiego eksportu oraz importu. Dane miesięczne o produkcji w przemyśle i budownictwie, a także o sprzedaży detalicznej w kwietniu wskazują na możliwość dalszego obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego.

Według Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kw. br. nadal rosła liczba pracujących w gospodarce. Mimo wzrostu liczby pracujących stopa bezrobocia była wyższa niż rok wcześniej, co wynikało ze zwiększenia się liczby osób aktywnych zawodowo. Równocześnie przyspieszył nieco wzrost wynagrodzeń w gospodarce, w tym w sektorze przedsiębiorstw. Wzrost dynamiki wynagrodzeń w I kw. przy obniżeniu się dynamiki PKB wpłynął na wzrost dynamiki jednostkowych kosztów pracy. Kwietniowe dane dotyczące przedsiębiorstw wskazują jednak na obniżanie się dynamiki zatrudnienia oraz wynagrodzeń w tym sektorze.

W kwietniu nadal rosła akcja kredytowa dla przedsiębiorstw, choć dynamika kredytu dla firm obniżyła się. Jednocześnie wciąż malała dynamika kredytu dla gospodarstw domowych, na co złożył się dalszy spadek wartości kredytów konsumpcyjnych oraz obniżanie się tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych.

Inflacja CPI wzrosła w kwietniu do 4,0%, pozostając wyraźnie powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Wzrosła również inflacja bazowa.

Złoto kontra srebro - kto wygra?

W ocenie Rady, w najbliższych miesiącach inflacja prawdopodobnie utrzyma się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, do czego będzie się przyczyniać wysoka dynamika cen administrowanych, a także niższy niż w ubiegłym roku poziom kursu złotego.

W ocenie Rady, w średnim okresie inflacja będzie ograniczana przez spowolnienie wzrostu gospodarczego, a także dokonane w tym i ubiegłym roku podwyższenie stóp procentowych NBP. Napływające dane, a także lipcowa projekcja makroekonomiczna NBP, umożliwią pełniejszą ocenę skali spowolnienia wzrostu gospodarczego i zmian poziomu inflacji w Polsce, a tym samym ocenę zasadności ewentualnego ponownego dostosowania stóp procentowych."

Konferencja video
 

Źródło: NBP

Open Finance: Rada swoje, banki swoje

Lada moment minie miesiąc od podwyżki stóp procentowych. Przez ten czas tylko nieliczne banki zdecydowały się na podwyższenie odsetek z lokat. Reakcje banków na majową podwyżkę stóp procentowych pozbawiają złudzeń – decyzje RPP nie mają bezpośredniego wpływu na oprocentowanie lokat. A przynajmniej nie od razu ...