Różnice w podatku należnym a zapłaconym od zarobków zagranicznych w PIT-36

Piotr Szulczewski 12.04.2016 09:00 (aktualizacja: )

Rozliczenia roczne obejmujące zarobki zagraniczne mogą sprawić problem m.in. w zakresie kwot wykazywanych jako należne zaliczki na podatek oraz kwot faktycznie zapłaconego podatku lub zapłaconych zaliczek. Podatnicy często bowiem zapominają o samodzielnej zapłacie zaliczek od wynagrodzeń zagranicznych, w efekcie czego pola wskazujące te dwie sytuacje będą się od siebie różnić.

Różnice w podatku należnym a zapłaconym od zarobków zagranicznych w PIT-36

Źródło: FORUM

Polscy rezydenci podatkowi zarabiający za granicą lub otrzymujący wynagrodzenia od zagranicznego pracodawcy m.in. na podstawie umowy o pracę czy umów zleceń, mają obowiązek w kraju rozliczyć się z takich zarobków. Co do zasady będą oni zobowiązani samodzielnie obliczyć i zapłacić zaliczki na podatek dochodowy oraz samodzielnie ująć go w deklaracji podatkowej. Obowiązek ten ciąży na nich do 20 dnia

Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy oraz z działalności wykonywanej osobiście (m.in. zlecenie, dzieło) są obowiązani bowiem w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu stawkę 18%. Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania (ich wysokość zależna jest od rodzaju umowy) oraz zapłaconych w danym miesiącu składek ZUS. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową.

Zaliczki należne mogą być różne od zaliczek zapłaconych

W deklaracji podatkowej PIT-36 za 2015 r. podatnik powinien wykazać zarówno zaliczki należne (służy temu kolumna F deklaracji w części C PIT-36) jak i zaliczki zapłacone (pole 209 tej deklaracji). W efekcie pozycje te mogą się od siebie różnić – podatnik powinien zbadać przed wypełnieniem deklaracji, czy w trakcie roku wpłacił zaliczki, a jeśli tego obowiązku dopełnił – to czy dokonał tego w kwocie prawidłowej. Jeżeli podatnik pominął obowiązek opłacania zaliczek, to pole 209 pozostanie puste, w efekcie czego konieczna będzie zapłata podatku na koniec roku.

Dodatkowo w takim przypadku podatnik musi się liczyć z ewentualnym obowiązkiem zapłaty odsetek za zwłokę od nieterminowo zapłaconych zaliczek.

Pola kolumny F oraz 209 powinny być wypełnione zarówno w przypadku, gdy podatnik rozlicza przychody z tytułu wynagrodzeń uzyskiwanych w kraju obcym, z którym nie została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak i gdy umowa zawarta wskazuje na zastosowanie tzw. zasady proporcjonalnego odliczenia. Pola te wypełnia się i bada poszczególne kwoty również w przypadku, gdy podatnik pracując w kraju uzyskuje wynagrodzenia od zagranicznego pracodawcy albo gdy umowa wskazuje, że opodatkować należy ją wyłącznie w kraju otrzymującego wynagrodzenie. Takie warunki w umowach dotyczą co do zasady podatników, którzy:

  • przebywają w kraju obcym przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym, i
  • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby tym kraju obcym, i
  • wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada kraj obcym.

Natomiast pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w za granicą. Jeżeli zatem praca świadczona jest wyłącznie z terytorium kraju – tylko w Polsce należy wykazać irozliczyć podatek – również w takim przypadku obliczając samodzielnie należne oraz zapłacone zaliczki na podatek dochodowy.

W przypadku, gdy umowa międzynarodowa powołuje się na zasadę zwolnienia z progresją, podatnik nie jest obowiązany do wykonania powyższej operacji i nie wpisuje tych kwot w pola części C (kolumna F) oraz w pole 209. Różnica między tymi pozycjami PIT-36 nie wystąpi, gdyż zarobki zagraniczne służą wyłącznie do obliczenia właściwej stopy podatkowej, stosowanej do wynagrodzeń krajowych.

Piotr Szulczewski, PIT.pl