Rozliczenie PIT 2012 a wydatki poniesione w 2013 r.

Piotr Szulczewski 12.03.2013 10:00 (aktualizacja: )

Wielu podatników posiada wątpliwości, czy wydatki ponoszone w 2013 r. będą mogli ująć w zeznaniu podatkowym składanym do końca kwietnia 2013 r. i odliczyć od przychodów uzyskanych jeszcze w roku poprzednim.

Prawie każdy Kowalski ma prawo do określonej ilości ulg podatkowych. Ulgi te przysługują z tytułu wydatków ponoszonych w roku 2012, a nie 2013. Dotyczy to również wydatków należnych w 2012, za które zapłata nastąpiła już w 2013 r. Dla przykładu, odliczyć od dochodu można wydatki na dostęp do sieci internet poniesione w 2012. Nie odliczy się natomiast wydatków udokumentowanych fakturami, za które zapłata w 2012 r. nie nastąpiła, mimo że była ona należna jeszcze w zeszłym roku.

Zapraszamy na bezpłatne dyżury
podatkowe. Pierwsze konsultacje już
dziś 12 marca.

Inaczej jest w przypadku ryczałtowo przysługujących podatnikowi kosztów uzyskania przychodów. W przypadku kosztów ryczałtowych podatnik może odliczyć koszty należne w danym roku, chociażby nie uzyskał przychodów należnych za dany rok. Pracownik w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 ma prawo uwzględnić koszty uzyskania przychodów za wszystkie miesiące, w których pracownik świadczył pracę. Płatnik natomiast ujmuje w PIT-11 wyłącznie koszty uzyskania za miesiące wypłaty wynagrodzenia, a nie za wszystkie miesiące, w których wykonywano umowę.

Przykład

Podatnik wykonuje stosunek pracy od maja do lipca 2012 r. Pracodawca wypłaca terminowo jedynie wynagrodzenie za 1 miesiąc, a wypłata pozostałych wynagrodzeń następuje dopiero w lutym 2013 r. Pracownik w deklaracji rocznej może jednak ująć koszty uzyskania za 3 miesiące, w których wykonywał stosunek pracy.  

Ta sama zasada dotyczy również kosztów procentowych z działalności wykonywanej osobiście (np. 20%, 50%), natomiast koszty faktycznie ponoszone, które odlicza się w zeznaniu rocznym muszą być faktycznie poniesione jeszcze w 2012 r. Te wszystkie wydatki, które poniesione zostały po 31 grudnia 2012 r. powinny być ujęte już w nowym roku, nawet jeśli wydatek był należny za 2012 r.

Przykład

Podatnik wykonuje zlecenie i ponosi koszty wyższe niż 20% przychodu. Chce ująć wydatki podwyższone z tytułu zakupu laptopa, którego kupił w związku ze zleceniem. Zlecenie realizował w 2012 r., laptopa kupił w 2012 r., ale zapłacił za niego dopiero w 2013 r. (przekroczył termin płatności i zamiast zapłacić w grudniu 2012 r., dokonał tego w lutym 2013 r.) W związku z tym nie może od przychodów z 2012 r. odliczyć wydatku poniesionego  na zakup laptopa.

Piotr Szulczewski
PIT.pl