Roczna korekta VAT za 2015 r. wyłącznie w deklaracji za styczeń lub pierwszy kwartał 2016 r.

Piotr Szulczewski 25.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Roczna korekta VAT za 2015 r. wyłącznie w deklaracji za styczeń lub pierwszy kwartał 2016 r.

Podatnicy, którzy odliczenia VAT dokonują na zasadzie proporcji, łącznie z rozliczeniem pierwszego okresu 2016 r. powinni dokonać ostatecznego wyliczenia kwot, o które mogli pomniejszyć VAT w trakcie 2015 r. W efekcie tej operacji dojść może do obowiązkowej korekty odliczonego podatku za rok poprzedni.


Roczna korekta VAT za 2015 r. wyłącznie w deklaracji za styczeń lub pierwszy kwartał 2016 r.

Źródło: YAY foto

Rocznej korekty podatku VAT dokonują podatnicy, którzy prowadzą działalność, która jest zarówno opodatkowana, jak i inną działalność, w związku z której wykonywaniem podatnik nie posiada prawa odliczenia podatku. W trakcie roku dochodzi do zakupu takich towarów i usług, które służą obu wspomnianym rodzajom działalności. Korekta dotyczy wyłącznie takich nabyć dokonanych w 2015 r, których nie można było przyporządkować wyłącznie do działalności opodatkowanej (co dawało w takcie roku pełne prawo odliczenia podatku), jak i do działalności innej niż opodatkowana (gdzie prawo do odliczenia nie występowało). W trakcie roku podatnik dokonywał częściowego odliczenia na podstawie danych z roku poprzedniego (z roku 2014), natomiast w rozliczeniu pierwszego okresu 2016 r. dokonać musi korekty i ustalić faktyczną proporcję na podstawie danych dla zakończonego roku (czyli roku 2015).

Korekta dotyczy zarówno towarów i usług nabytych w trakcie roku, jak i składników majątku wykorzystywanych w przedsiębiorstwie przy czym:

  • korekty podatku od nabycia towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania,
  • w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania,
  • w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania; nie dotyczy to opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste; w przypadku tych opłat korekty dokonuje się jedynie w roku ich wystąpienia.

Roczna korekta składników majątku, które mają być korygowane przez 5 lub 10 lat, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

Ustalenie faktycznej rocznej proporcji z 2015 r.

Ostateczną proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z 2015 r. z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Gdyby proporcja:

  • przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  • nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Do obrotu, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności (korektę związaną z dostawą takich składników majątku należy rozliczyć w deklaracji za okres, w którym doszło do transakcji dostawy).

Do obrotu nie wlicza się też obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

  • pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
  • usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT (czynności finansowe), w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Piotr Szulczewski, VAT.pl