Remanent końcoworoczny a PIT 2017

05.02.2018 09:00 (aktualizacja: )

Roczna deklaracja PIT nie zawiera pozycji na samodzielne wpisanie spisu z natury towarów, materiałów, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Spis ten wpływa jednak na wartość podatku PIT.

Remanent końcoworoczny a PIT 2017

Remanent końcoworoczny a PIT 2017 / YAY foto

 

PIT-36 i PIT-36L oraz PIT-28 wskazuje przychody z działalności gospodarczej. Do deklaracji dołącza się PIT/B, w którym wyszczególnieniu podlegają przychody z prowadzonego przedsiębiorstwa lub udziału w spółkach osobowych lub cywilnych. W polach deklaracji i załącznika wprowadzane są wyłącznie kwoty przychodów i kosztów, bez osobnego przedstawiania kwot wynikających ze spisu z natury.

Spis z natury wpływa na PIT-36 lub PIT-36L, gdyż stanowi podsumowanie rozliczeń kosztów (majątku) firmy. Dotyczy majątku obrotowego, będącego tak naprawdę przedmiotem działalności. Remanent nie wpływa na PIT-28, gdyż podatek ustalany jest tam od przychodów. Spis końcoworoczny wprowadza się do KPIR i odpowiednio powiększa lub pomniejsza dochód z działalności (wpływa na różnicę przychodu i kosztów). W efekcie

  • gdy remanent na 31 grudnia (na koniec roku) jest wyższy niż wcześniej sporządzany remanent na 1 stycznia tego samego roku – wówczas należy podwyższyć wartość dochodu (koszty są zmniejszane o różnicę remanentów na koniec i początek roku),
  • gdy remanent na 31 grudnia (na koniec roku) jest niższy niż wcześniej sporządzany remanent na 1 stycznia tego samego roku – wówczas należy obniżyć wartość dochodu (koszty są zwiększane o różnicę remanentów na koniec i początek roku).

W samej deklaracji PIT zabieg ten można określić jako operację księgową na kosztach. Porównując kwoty z PIT w przypadku gdyby remanent nie wystąpił, to wartość spisu z natury obniżająca dochód (przypadek nr 2 powyżej) - wpisuje się w koszty (podwyższa się o nią koszty podatkowe). Natomiast wartość różnic spisowych podwyższająca ostatecznie kwotę dochodu (przypadek nr 1 powyżej) – obniży wartość kosztów a w ich braku – podwyższy przychód (jest to jednak bardzo poglądowe odniesienie się do wpływu remanentu na PIT roczny).

Ostatecznie na wartość dochodu wpływać może również zastosowana metoda wyceny. W zależności od majątku objętego spisem, wycenia się go według określonych zasad ceny nabycia, ceny zakupu, ceny wytworzenia, ceny rynkowej. Możliwe jest również przyjęcie wyceny w kwocie niższej od ceny zakupu lub nabycia albo od kosztów wytworzenia, w szczególności z powodu uszkodzenia, wyjścia z mody, jednak w takim przypadku należy przy poszczególnych pozycjach uwidocznić również jednostkową cenę zakupu (nabycia) lub koszt wytworzenia.

Ryczałt (PIT-28) i karta podatkowa (PIT-16A) a spis z natury

W przypadku wypełniania PIT-28 oraz PIT-16A lub podatku tonażowego, wartość remanentu nie wpływa na podatek do zapłaty. Co do zasady spis przy PIT-28 jest sporządzany raz do roku, niemniej nie jest pokazywany w deklaracji podatkowej i nie powoduje konieczności doliczania do kwoty przychodu (nie spowoduje wzrostu podstawy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). W przypadku karty podatkowej i podatku tonażowego spis końcowo roczny nie jest obowiązkowy i nie wpływa na roczne deklaracje PIT.

Przechowywanie i archiwizacja spisu z natury za 2017 r.

Należy pamiętać, że spis z natury, podobnie jak deklaracje podatkowe musi być przechowywany aż do terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z danego roku. W efekcie obowiązek przechowywania remanentu jest taki sam, jak rocznej deklaracji PIT. Remanent za 2017 r. przechowywać należy przez 5 lat licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja PIT ze spisem związana, czyli od końca 2018 r. (przechowywać należy do końca 2023 r.). Spis z natury musi być wpisany do księgi według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie, jak i spis - przechowuje się łącznie z księgą (KPiR, ewidencją przychodów podatnika).

adw. Łukasz Wieszczeczyński
Kancelaria TWZ
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska