Przepisy ZUS nie krzywdzą przesiębiorczych kobiet

I oto potwierdza się, że stosowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przepisy są zgodne z Konstytucją i nie krzywdzą przedsiębiorczych kobiet. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że matka na urlopie wychowawczym, która pracuje na etacie i prowadzi własny biznes musi z tego biznesu odprowadzać składki.

Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprawa była oczywista. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych jest bowiem w tej materii precyzyjna. Tak jak nie nakłada na kobietę na urlopie macierzyńskim, która pracuje na umowę o pracę i prowadzi działalność gospodarczą obowiązku odprowadzania składek z działalności gospodarczej, tak nakłada go na matkę przebywającą na urlopie wychowawczym. W pierwszym przypadku składki z własnej firmy są dobrowolne. Można je więc opłacać, ale nie trzeba - konsekwencji nieopłacenia składek nie ma. Jeżeli jednak składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie opłaca kobieta na urlopie wychowawczym to konsekwencje są nieuniknione.

Skargę na wskazane przepisy wniosła do Trybunału Konstytucyjnego osoba prywatna. Uznała, że prawo krzywdzi przedsiębiorcze kobiety na urlopach wychowawczych. Zaskarżone przepisy Trybunał uznał jednak za zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Jak czytamy w sentencji orzeczenia: "Trybunał konstytucyjny stwierdził, że dokonane przez ustawodawcę zróżnicowanie jest racjonalne i opiera się na akceptowalnych przesłankach, pozostających w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą treścią badanych przepisów". Dalej TK stwierdza, że różnica w przepisach odnoszących się do kobiet przebywających na urlopach macierzyńskim i wychowawczym wynika m.in. z podstawowej różnicy jaka występuje miedzy wskazanymi urlopami. I tak zdaniem Trybunału urlop macierzyński służy ochronie matki i dziecka, a istotą urlopu wychowawczego jest "sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem". Sędziowie zwrócili również uwagę na fakt, iż kobiety przebywające na urlopie wychowawczym, które poza pracą na etacie prowadzą własną działalność gospodarczą, znajdują się w lepszej sytuacji materialnej niźli matki, które pracują tylko na etacie i nie mają dodatkowego źródła dochodu.

Argumentując za zasadnością wprowadzonych rozwiązań prawnych Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż istnieje prawem przewidziane rozwiązanie, które zwalnia przedsiębiorcze matki z obowiązku odprowadzania składek od własnego biznesu przez wskazany przez nie same okres czasu. Sędziowie TK zwrócili bowiem uwagę w orzeczeniu, że istnieje instytucja zawieszenia działalności gospodarczej. W trakcie okresu zawieszenia działalności składek zaś - zgodnie z przepisami - opłacać nie trzeba.

Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS